Przyjmowanie i recenzowanie tekstu

Informacje dla autorów

Zasady publikacji

 1. Do druku przyjmuje się jedynie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
 2. Artykuły mogą być napisane w językach kongresowych.
 3. Teksty przyjmowane są do końca marca. Materiały należy dostarczać pocztą elektroniczną pod adresem:


  studia.filologiczne@ujk.edu.pl

  w postaci załącznika do wiadomości, w formacie .doc lub .docx.

 4. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku jest podejmowana na podstawie oceny wewnętrznej redakcji oraz opinii recenzentów zewnętrznych.


  Zasady kwalifikowania artykułów

  Biorąc po uwagę dobre praktyki redakcyjne, a także normy, zawarte w komunikacie Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych,
  w „Studiach Filologicznych UJK” stosuje się następującą procedurę:

  • przesłana publikacja jest wstępnie oceniana przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego. Takiej kwalifikacji może dokonać również któryś z członków Rady Naukowej, o ile wymaga tego tematyka publikacji;
  • do zaopiniowania artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
  • autor (autorzy) artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
   w szczególnych wypadkach recenzent deklaruje pisemnie niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy stronami postępowania kwalifikacyjnego; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem (autorami) bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje zależności zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji;
  • recenzja opracowana jest na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie czasopisma; recenzent formułuje jednoznaczny końcowy wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji (bez zmian, po zmianach) lub jego odrzucenia.

  O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadomiony przez redakcję, otrzymuje także kopię recenzji. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

  Procedura zapewniająca oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting)

  Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja „Studiów Filologicznych UJK” informuje, że:

  • autor (autorzy) jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się
   do powstania artykułu. Ma to na celu uniknięcie zjawiska określanego jako ghostwriting, tj. ukryciu udziału
   w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Autor zobowiązany jest do podania ewentualnych współautorów artykułu wraz z ich afiliacją, także informacji o autorach koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. O osobach trzecich lub instytucjach należy informować w przypisie;
  • zabronione jest dodawanie jako współautorów tych osób, które w żaden sposób nie przyczyniły się do powstania publikacji, zgłaszanej do druku w Studiach Filologicznych UJK (tzw. guest authorship). Jest to sprzeczne z naukową rzetelnością.
  • Jeśli publikacja powstała jako jeden z efektów projektu naukowego, finansowanego z grantu NCN, NPRH
   lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu
   w przypisie.

  Za prawdziwość danych podanych w publikacji zgłaszanej do druku odpowiada osoba zgłaszająca artykuł do redakcji.

  5. Jeżeli tekst naukowy opracowany został przez kilka osób, współautorzy proszeni są o przesłanie drogą
  elektroniczną „OŚWIADCZENIE O WSPÓŁAUTORSTWIE” pod adresem redakcji.

 

Każdy autor otrzymuje egzemplarz elektroniczny tomu, w którym zamieścił swój artykuł. Wersję papierową można zakupić w wydawnictwie. Nie przewiduje się przesyłania tzw. nadbitek artykułów.