Arkusz recenzji

Część I.   Uwagi Recenzenta do redakcji

 Artykuł do „Studiów Filologicznych UJK”
Tytuł recenzowanego artykułu
Imię i nazwisko Recenzenta
(wraz z afiliacją)
Data opracowania recenzji

Rekomendacja Recenzenta

¨ Artykuł nadaje się do druku bez zmian

¨ Artykuł nadaje się do druku po uwzględnieniu wskazanych zmian

¨ Artykuł może ukazać się drukiem tylko po wprowadzeniu gruntownych zmian i uzupełnień

¨ Artykuł nie nadaje się do druku

Ocena artykułu

Bardzo dobra Dobra Przeciętna Bardzo niska
Oryginalność tematu  
Wartość poznawcza  
Poprawność merytoryczna  
Poprawność kompozycyjna  
Poprawność stylistyczna  

Podpis recenzenta

 

Część II.   Uwagi recenzenta do Autora