Numery archiwalne

 

Tom 27

Tom 25/26

Do tej pory ukazały się następujące tomy:

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 1, 1983, ISSN 0208-5976

ROZPRAWY I SZKICE
Jan Pacławski, Relacje między autorem i narratorem jako forma wyrażania intencji twórców powieściach Józefa Mortona
Lucyna Bednarska, Konstrukcja narratora w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego
Antoni Jopek, Ponidzie w twórczości Zygmunta Kaczkowskiego
Jerzy Rutkowski, Antoni Gustaw Bem jako nauczyciel i wychowawca Stefana Żeromskiego
Irena Furnal, Mit arkadyjski w powieściach autobiograficznych o dzieciństwie w dwudziestoleciu międzywojennym
Maria Garbaczowa, Echa filozofii „recentiorum” w łacińskim piśmiennictwie polskiego oświecenia
Danuta Kopertowska, Odzwierciedlenie dziejów osadnictwa na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza w nazewnictwie miejscowym tego obszaru
RECENZJE
Irena Furnal, „Mgła” Henryka Jachimowskiego Marek Bielski, I Dekada Literatury Kieleckiej

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 2, 1983, ISSN 0208-5976

L. LUDOROWSKI, O badaniu muzyczności dzieła literackiego
M. GARBACZOWA, Dokument elekcyjny z podpisem Jana Kochanowskiego
M. FIDELUS, Literatura staropolska w podręcznikach szkolnych wydanych w dobie narodowej niewoli
Z. SZELĄG, Dzieje pierwodruku „Poezji” S. Garczyńskiego
J. DETKA, Antoni Małecki – teoretyk i twórca dramatu
A. KURSKA, „Krak” J. Słowackiego jako ogniwo zamierzonego cyklu tragedii
J. RUTKOWSKI, Kwestia japońska w „Kronikach” B. Prusa
D. ADAMCZYK, Dział Beletrystyczny Spółki Nakładowej „Książka”
Z. ŚLIWKA, Ziemiaństwo w międzywojennej prozie chłopskiej
J. PACŁAWSKI, Wieś Mortona wobec historiiH. KACZOROWSKA, Uwagi o składni wypowiedzi pisemnych uczniów klas V, VI, VII – na przykładzie trzech kieleckich szkół podstawowych
D. KOPERTOWSKA, Nazwy osiedli mieszkaniowych oraz nazwy placów i alei w miastach województwa kieleckiego

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 3, 1986, ISSN 0208-5976

D. Kopertowska, Zmiany w nazewnictwie Kielc w latach 1979-1983
Cz. Bartula, Niektóre problemy polskiej składni historycznej w ujęciu porównawczym
J. Wróblewski, Nieestetyczne nazwy osób wykonujących czynności zawodowe
H. Kaczorowska, Błędy składniowe uczniów klas V-VII na przykładzie kieleckich szkół podstawowych
E. Koniusz, Z problematyki badań nad językiem pisarza kresowego J.I. Kraszewskiego
M.T. Lizisowa, Z problematyki badań nad leksyką polskiego języka kancelaryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim
J. Pacławski, O powieści W. Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”
J. Rutkowski, Wątek chiński w „Kronikach” B. Prusa
Z. Śliwka, Miasto w prozie pisarzy o chłopskiej genealogii
J. Detka, Jak odczytywano gawędy szlacheckie Junoszy? (zarys problematyki)
A. Kozieja, Filmowa adaptacja „Lekcji martwego języka” A. Kuśniewicza
L. Ludorowski, Powieść dla badaczy

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 4, ISSN 0208-5976

ROZPRAWY I SZKICE
Danuta Kopertowska, Wykorzystanie słowiańskiej antroponimii w nazewnictwie miejscowym
Czesław Bartula, Z zagadnień języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Uwagi o składni w „Żywotach” Konstantyna i Metodego
Marek Ruszkowski, Składniowa interpretacja stylu opowiadań Andrzeja Brychta, Marka Hłaski i Marka Nowakowskiego
Maria Garbaczowa, Napoleon czy Aleksander? Nadzieje i rozczarowania poetów polsko-łacińskich z początku XIX wieku
Jerzy Rutkowski, Bolesław Prus – kronikarz o roli polskiego duchowieństwa i religii w okresie pozytywizmu
Zdzisław Śliwka, O „Goryczy” Stanisława Czernika
Iwona Mityk, Kreacje bohaterów w powieściach Stanisława Dygata
Halina Ludorowska, Technika cytatu i montażu we współczesnej powieści szwajcarskiej
Jan Pacławski, W kręgu programów „Przemian”
RECENZJE I INFORMACJE
Sympozjum naukowe „Metody – pierwszy słowiański nauczyciel, jego uczniowie i następcy w Bułgarii” (Szumen 23-25.10.1985) – Czesław Bartula
Sesja naukowa „Dziedzictwo misji słowiańskiej Cyryla i Metodego” (Kielce 4-5.12.1985) – Czesław Bartula

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 5, ISSN 0208-5976

Maria Garbaczowa, Wacław Urban, Vrančić o zamku w Ogrodzieńcu
Krystyna Staszewska, Problematyka imaginacji w teoriach poetyckich drugiej połowy XVIII wieku
Beata Klimer, Nadnarodowe i narodowe motywy w norwidowskiej wersji zabawy
Jan Pacławski, Utwory fabularne Ksawerego Pruszyńskiego na tle teorii literatury pięknej i literatury faktu
Małgorzata Puźniak, Powieści i nowele Wandy Miłaszewskiej
Małgorzata Mochoń, Motyw polski w twórczości Luise Rinser
Marek Kątny, Tematyka lotnicza w twórczości Marii Kann
Janusz Detka, Literatura a światopogląd – przegląd wybranych stanowisk badawczych
Czesław Bartula, Jan Baudouin de Courtenay jako slawista (w 60. rocznicę śmierci uczonego)
Danuta Kopertowska, Nazwy ulic w miastach województwa kieleckiego
Marzena Marczewska, Przezwiska uczniów (klasyfikacja i wnioski językowe)
Elżbieta Michow, Zasoby leksykalne języka bułgarskiego. Wyrazy obcego pochodzenia w języku bułgarskim
Marek Ruszkowski, Statystyczna struktura rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach)
Marek Ruszkowski, Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne
Henryka Kaczorowska, Orzeczenie w praktyce dydaktycznej i w praktyce językowej uczniów
Józefa Maciołek, Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących – rozszerzony program języka niemieckiego (wstępne wyniki badań)

 „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 6, ISSN 0208-5976

Maria Garbaczowa, Wacław Urban: In solidum. Czy nieznany tekst prawniczy Kochanowskiego?
Jerzy Rutkowski, O oryginalnych propozycjach intelektualnych Antoniego Gustawa Bema
Iwona Gądek, Góry Świętokrzyskie w twórczości Stefana Żeromskiego
Ryszard Koziej, Franciszkanizm „Ptaków niebieskich” Leopolda Staffa
Irena Fumal, Sen o domu rodzinnym (o „Uśmiechu dzieciństwa”  Marii Dąbrowskiej)
Ida Sadowska, Witkacego gra w powieść
Zdzisław Śliwka, Nobilitacja chłopstwa w prozie międzywojennej
Janusz Detka, Jerzy Andrzejewski w kręgu powojennej dyskusji o realizmie
Iwona Mityk, Pierwsze powieści Stanisława Zielińskiego
Jan Pacławski, Stalinizm w niektórych powieściach Jerzego Putramenta
Agnieszka Kozłowska, Barokowy szlachcic i barokowy poeta (o poezji Jerzego Harasymowicza)
Mirosław Mękarski, Kalendarz i klepsydra – Tadeusza Konwickiego gry z czytelnikiem
Czesław Bartula, Z problematyki języka Ewangeliarza Ostromira
Elżbieta Michow, Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne zawierające komponent krew
Marek Ruszkowski: Jak uprawiać kulturę języka? Uwagi o książce Stefana Reczka „Słowo się rzekło, czyli monolog o kulturze języka”

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 7, 1994, ISSN 0208-5976

ROZPRAWY Z DZIEDZINY JĘZYKOZNAWSTWA
Czesław Bartula, Uwagi o języku i stylu Konstantyna Presławskiego (z zagadnień tradycji cyrylometodejskich w Bułgarii)
Stanisław Cygan, Ekspresywa w „Proroku” Tadeusza Nowaka (na materiale wybranego słownictwa służącego charakterystyce bohatera-narratoraAndrzej Kominek, O tak zwanych grach językowych u Edwarda Stachury
Danuta Kopertowska, Siedemdziesiąt lat kieleckiej mikronimii
Marzena Marczewska, Wyznaczniki folkloru (na przykładzie cyklu kołysanek Haliny Szelestowej)
Elżbieta Michow, Międzynarodowe stereotypy narodowości (na podstawie frazeologizmów polskich i bułgarskich)
Małgorzata Stachurska, Pozalingwistyczne aspekty współczesnego imiennictwa
ROZPRAWY Z ZAKRESU LITERATURY
Maria Garbaczowa, Rola tradycji antycznej w formowaniu się polskiego klasycyzmu oświeceniowego
Iwona Mityk, Wojna w pierwszych zbiorach opowiadań Stanisława Zielińskiego
Jan Pacławski, Wkład regionu świętokrzyskiego do kultury literackiej Polski
Zdzisław Szeląg, Półlegalne pierwodruki i przedruki wierszy Adama Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1834-1857
Zdzisław Śliwka, Nowatorstwo „Promienia” Stefana Żeromskiego

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 8, 1994, ISSN 0208-5976

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 9, red. I. Furnal, 1995, ISSN 0208-5976

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 10, red. I. Bobrowski, 1996, ISSN 0208-5976

Andrzej Kominek, Bibliografia prac Czesława Bartuli opublikowanych w latach 1951-1994
Irena Bajerowa, Główne procesy składniowe w języku ogólnopolskim
Leszek Bednarczuk, W co wierzyli Prasłowianie? (W świetle badań prof. Leszka Moszyńskiego nad przedchrześcijańską religią Słowian)
Ireneusz Bobrowski, Prasłowiańskie participium praeteriti activi II w polszczyźnie współczesnej i dawnej
Stanisław Cygan, Zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych
Grzegorz Dąbkowski, Z badań nad słowiańskimi terminologiami muzycznymi
Teresa Friedelówna, Staro-cerkiewno-słowiańskie słownictwo psałterzowe. Przymiotnik
Henryka Kaczorowska, Udział wypowiedzeń pojedynczych i złożonych w tekstach pisanych uczniów klas VII szkół miejskich i wiejskich województwa kieleckiego
Andrzej Kominek, Synonimika jako tworzywo językowe w „Popiołach” Stefana Żeromskiego
Elżbieta Koniusz, Zapożyczenia cerkiewno-ruskie w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza
Danuta Kopertowska, Nazwy osiedli mieszkaniowych, placów i alei w miejscowościach województwa radomskiego
Leszek Moszyński, Pieniądz w staromacedońskim Ewangeliarzu Radomira a problem inkulturacji leksykalnej scs. przekładu Ewangelii
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Stałe związki wyrazowe w dziełach Aleksandra Fredry – wpływ języka francuskiego
Marcin Preyzner, Refleksje
Teodozja Rittel, Wyraz fonetyczny i jego warianty tekstowe (na przykładzie utworów Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej)
Marek Ruszkowski, Ilościowa charakterystyka typów określeń w prozie polskiej (na wybranych przykładach)
Joanna Senderska: O możliwości interpretacji pewnego typu zdań za pomocą elipsy (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego
Franciszek Sławski, Kilka uwag o rozszerzaniu słowa posiłkowego partykułą że
Małgorzata Stachurska, Analiza porównawcza imiennictwa miechowian z lat: 1888, 1938, 1988
Jerzy Staszewski, Interpretacja obserwowalnych zjawisk tzw. dysymilacji systemowej (na przykładzie słowiańskich konstrukcji z dativem
Danuta Wierzchoń, Gwara więzienna a język ogólny
Robert Wójciechowski, Kształtowanie się stylu urzędowo-kancelaryjnego na przykładzie wielkopolskich rot sądowych
Maria Wojtyła-Świerzowska, Ie. baza *guhen w słowiańszczyźnie

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 11, red. Z. J. Adamczyk, J. Pacławski, 1997, ISSN 0208-5976

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 12, red. Z. J. Adamczyk, 1998, ISSN 0208-5976

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 13, red. M. Marcjanik, 1999, ISSN 0208-5976

Ireneusz Bobrowski, O akcencie w wyrazach typu logika, okolica, komitet, logik, historyk
Alicja Gałczyńska,  Charakterystyka formalnojęzykowa przeproszeń we współczesnym języku polskim
Joanna Irek, Funkcje nazw geograficznych w twórczości Marii Dąbrowskiej
Andrzej Kominek, Językowy obraz Kościoła w tekstach partyjnych w latach 1970-1989
Danuta Kopertowska,  Nowe czasy – nowe nazwy
Marzena Marczewska, Wierzba – drzewo diabelskie (z rozważań nad ludowym językowym obrazem
drzewa)
Elżbieta Michow, Polsko-bułgarskie związki leksykalne
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Metafora „spór (dyskusja, polemika) to walka zbrojna” w polskiej składni
Joanna Senderska, Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z „Psałterza dawidowego” Jana Kochanowskiego
Ewa Szpak, Słownictwo związane z emocją gniewu w dwóch przekładach noweli „Сοбачье сердце” Michała Bułhakowa
Kamilla Termińska, Alteracja – mechanizmy językowe
Maria Wojtyła-Świerzowska, Od homonimii do polisemii (na marginesie drobiazgów etymologicznych)
Piotr Zbróg, O modyfikacji reguły przepisywania grupy liczebnikowej w modelu generatywno-transformacyjnym

„Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 14, red. Z. J. Adamczyk, 2000, ISSN 0208-5976

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 15, red. J. Pacławski, 2002, ISSN 1643-613X

Wacław Urban, Adam Jacek Pisarzowski, nieznany poeta siedemnastowiecznej Polski
Iwona Gralak, „Czemu chwil kilka spędziwszy w zachwycie nie można weń całe zamieścić swe życie?” – o wierszach miłosnych Józefa Szujskiego
Jan Pacławski, Kazimierz Wyka o Trylogii Henryka Sienkiewicza
Mirosław Wójcik, Lata uniwersyteckie Emila Zegadłowicza
Mirosław Wójcik, Nieznany rękopis Emila Zegadłowicza
Anna Wzorek, Proza popularna – przedmiot dyskusji i sporów oraz literatura dla mas
Iwona Mityk, Trzy motywy w poezji Tadeusza Gajcego
Alina Biała, Polemika na koniec XX wieku (T. Różewicz, Cz. Miłosz)
Iwona Mityk, Baśniowość w powieści Tadeusza Nowaka A jak królem,a jak katem będziesz
Marta Bolińska, Gra z konwencją źródłem zabawy twórcy i czytelnika – Janusz Domagalik Pięć przygód detektywa Konopki
Jan Pacławski, Pochwała prowincji
Katarzyna Chmielewska, Twórczość poetycka Zofii Górskiej-Romanowiczowej
O twórczości Wiesława Myśliwskiego, red. nauk. Jan Pacławski, Kielce 2001, ss. 327 – Bonifacy Miązek

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 16, red. M. Ruszkowski, 2002, ISSN 1643-613X

Ireneusz Bobrowski, Tajemnice języka
Ireneusz Bobrowski, Piotr Zbróg, O substytucji frazy NPDat frazą dla NPGen w zdaniach polskich
Piotr Zbróg,  Akomodacje w zdaniach z relatywizącją zawierających w NP w zdaniu głównym liczebnik typu PIĘĆ
Joanna Senderska, Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza
Alicja Gałczyńska, Akt odmowy jako element strategii proponowania we współczesnym języku polskim
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Metafora DZIAŁANIA EKONOMICZNE TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii
Stanisław Cygan, Przejawy świadomości językowej społeczności wiejskiej w opracowaniach gwaroznawczych
Marzena Marczewska, Miejsce symboliki w ludowym językowym obrazie drzew
Danuta Kopertowska, Nadania drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych – czyli co nowego w kieleckiej mikrotoponimii
Elżbieta Michow, Transpozycje nazw własnych w przekładzie opowiadania Tabu Stefana Żeromskiego na język rosyjski

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 17, red. Z. J. Adamczyk, 2002, ISSN 1643-613X

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 18, red. M. Ruszkowski, 2005, ISSN 1643-613X

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 19, red. J. Detka, A. Kurska, 2006, ISSN 1643-613X

Anna Ćwierz, Obraz autora w Kronice Janka z Czarnkowa
Iwona Gralak, Poetycka wizja lasu w czterech odsłonach – Józef Szujski: Spowiedź drzewom. Śródleśna cisza, Wiosna i ruina, W liściastym lesie
Anna Kurska, O zamku w legendach z Gór Świętokrzyskich
Grażyna Legutko, Seksualna rozwiązłość czy eros tragiczny? O erotyce w Marii Magdalenie Gustawa Daniłowskiego
Marta Meducka, Polska Macierz Szkolna na Kielecczyźnie w latach 1905-1939
Piotr Pietrych, Aleksander Wat – publicysta. 1920-1942. Próba charakterystyki
Ida Sadowska, Sieroszewski jako kolorysta (w świetle spuścizny naukowo-autobiograficznej)
Dorota Szwajcer, Pan policmajster Tagiejew w Warszawie
Beata Utkowska, Obrazy śmierci w utworach o tematyce wiejskiej Władysława Reymonta
Mirosław Wójcik, „Stworzymy Polsce nową erę kultury”. Listy Jerzego Hulewicza do Emila Zegadłowicza z lat 1918-1932

„Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 20, red. M. Ruszkowski, 2006, ISSN 1643-613X

„Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 21, red. M. Marczewska, 2008, ISSN 1689-6106

Marek Ruszkowski (Kielce) – Typy tautologii ze względu na udział części mowy
Dorota Połowniak-Wawrzonek (Kielce) – Utrwalone połączenia słowne, zawierające nazwy miejsc walki (zbrojnej), przedstawiane w sytuacji motywującej
Joanna Senderska (Kielce) – O pewnym typie zdań względnych w modelu generatywno-transformacyjnym polszczyzny
Andrzej Kominek (Kielce) – Konceptualizacja nienawiści jako uczucia długotrwałego (na przykładzie współczesnego dyskursu religijno-etycznego)
Ewelina Łojek (Kielce) – Komizm w powieści Terry’ego Pratchetta Soul Music i jej polskim przekładzie, zatytułowanym Muzyka duszy
Piotr Zbróg (Kielce) – Składnia podmiotu szeregowego w staropolskich ortylach
Agnieszka Rosińska-Mamej (Kielce) – Współpraca partnerów interakcji na przykładzie wybranych aktów mowy o funkcji wspomagania prośby
Adam Majerowski (Kielce) – Składniowe wykładniki bezosobowości w tekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (na tle konstytucji polskich XX wieku)
Alicja Gałczyńska (Kielce) – Akty dyrektywne w tekstach kierowanych do dzieci
Elżbieta Michow (Kielce) – Internetowe pseudoetymologie nazwy miejscowej Kielce

„Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 22, red. M. Marczewska, 2009, 128 s., format B5, ISSN 1689-6106

ROZPRAWY
Danuta Kopertowska, Kolędowe postaci – ich nazwy i atrybuty , s. 9
Elżbieta Michow, Kulturowa interpretacja toponimu Kielce w językoznawstwie i źródłach regionalnych, s. 41
Piotr Zbróg, Orzeczenie przy szeregach łączonych spójnikiem typu albo w historii polszczyzny, s. 51
Andrzej Kominek, Kodowe i kreatywne zastosowanie metafor związanych z doświadczeniem użycia siły (na przykładzie dyskursu religijno-etycznego), s. 65
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Frazeologizmy i przysłowia wywodzące się z Biblii we współczesnej polszczyźnie, s. 79
Joanna Senderska, Co nam zostało z tych lat? Dzisiejsza ocena normatywna niektórych dawniejszych innowacji językowych, s. 93
RECENZJE I OMÓWIENIA
Joanna Senderska, Halina Zgółkowa, Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008, s. 107
Marzena Marczewska, Stanisław Cygan, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9, Świat roślin, Kraków 2007, s. 113
Marzena Marczewska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, s. 117
Alicja Gałczyńska, Grzeczność na krańcach świata, red. Małgorzata Marcjanik, Warszawa 2007, s. 123

„Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 23, red. M. Wójcik, 2010, 132 s., format B5, ISSN 1689-6106

Marta Bolińska, Gdzie jest miejsce na rytuał w świecie dziecka?
Justyna Cedrowicz, „Jeden z tych, co po różach nie stąpa, z imienia swego pan Adam Ciompa” – twórczość nieznana.
Marcin Dzikowski, Rozumienie jest odnajdowaniem Ja w Ja. „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego jako powieść hermeneutyczna
Iwona Gralak, O wyjątkowości „Śmierci proroka” Józefa Szujskiego
Abraham Isaac Ingber, Righteous Gentiles During the Holocaust
Iwona Mityk, Wielość odmian gatunkowych w powieści „Lot 627” Andrzeja Szczypiorskiego
Zofia Ożóg-Winiarska, Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w podręcznikach  języka polskiego w szkole podstawowej
Zofia Ożóg-Winiarska, Poetycki obraz Beatrycze w „Boskiej komedii” Dantego
Jerzy Winiarski, Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny
Mirosław Wójcik, „Spełniam swój obowiązek aż do końca…” – propozycje interpretacyjne opowiadania Franza Kafki „Lekarz wiejski” („Ein Landarzt”).

„Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 24, red. A. Gałczyńska, M. Marczewska, 2011, 145 s., format B5, ISSN 1689-6106

Danuta Kopertowska, Urbonimia kielecka początkowych lat XXI stulecia , s. 13
Andrzej Kominek, Zakres i przyczyny produktywności metaforyki związanej z nazwą choroby dżumy we współczesnym języku i kulturze , s. 23
Aneta Pierścińska-Maruszewska, Koncepcja językowego obrazu świata w polskich badaniach lingwistycznych, s. 37
Mateusz Kowalski, Rozważania na temat filozoficznych podstaw lingwistyki J. Baudouina de Courtenay w świetle tekstu W. Doroszewskiego Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca i myśliciel, s. 45
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Narzędzia „WALKI” w POLITYCE, EKONOMII (wnioski wynikające z badań współczesnej polskiej frazeologii), s. 55
Elżbieta Michow, Frazeologizmy polskie i bułgarskie motywowane położeniem części ciała użytym do celów metrycznych , s. 73
Magdalena Płusa, Elementy polszczyzny północnokresowej w Potopie Henryka Sienkiewicza , s. 81
Elżbieta Fert-Cichecka, Pelargonia obrodziła czerwono – różne profile związków miłosnych w twórczości poetek współczesnych, s. 95
Katarzyna Zapała, Etykieta językowa pism urzędowych, s. 105
Aneta Barbara Iwan, Błędy fleksyjne w wypowiedziach obcokrajowców (przymiotniki, liczebniki, zaimki, czasowniki), s. 121
Alicja Gałczyńska, Mirosław Bańko, Agnieszka Zygmunt, Czułe słówka. Słownik afektonimów, Warszawa 2010, s. 133
Monika Lewandowska, Aneta Wysocka, O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej, Lublin 2009, s. 137
Marzena Marczewska, Katarzyna Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Kraków 2009, s. 141