Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Ruszkowski Marek [prof. zw. dr hab.]

Prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski

 

Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KSIĄŻKI

 

NAUKOWE

 

1. Składnia prozy Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo WSP, Kielce 1993.

2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, Wydawnictwo WSP, Kielce 1995.

3. Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo WSP, Kielce 1997.

4. O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów, Wydawnictwo WSP, Kielce 2000.

5. Kategorie pośrednie w składni polskiej, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2001.

6. Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004.

7. Słownik polskich pleonazmów i tautologii, Wydawnictwo UJK, Kielce 2012.

 

DYDAKTYCZNE

 

8. Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1994 (współautorka – Henryka Kaczorowska).

9. Analiza składniowa wypowiedzeń. Zbiór ćwiczeń, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 1996.

10. Analiza słowotwórcza. Ćwiczenia, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2003.

 

POPULARNONAUKOWE

 

11. Nie tylko o kulturze języka. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Agencja Wydawnicza GENS, Kielce 1999.

 

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY NAUKOWE

Opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

 

1. Składnia powieści „Appassionata” Józefa Mortona, „Język Polski” LXVII (1987), z. 3-5, s. 199-205.

2. Kilka uwag o składni „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza, „Poradnik Językowy” 1987, z. 6, s. 465-468.

3. Składniowa interpretacja stylu opowiadań Andrzeja Brychta, Marka Hłaski i Marka Nowakowskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 4, 1988, s. 27-35.

4. Niektóre właściwości składniowe prozy Brunona Schulza, w: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra 1988, s. 153-161.

5. Wybrane zagadnienia stylistycznej charakterystyki utworów współczesnej literatury polskiej w szkole średniej, „Język Polski w Szkole Średniej” 1989-90, z. 1, s. 89-94.

6. Zapożyczenia leksykalne we współczesnej polszczyźnie i ich ocena normatywna, „Język Polski w Szkole Średniej” 1989-1990, z. 2, s. 243-249.

7. Statystyczna struktura rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach), „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 5, 1990, s. 177-184.

8. Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 5, 1990, s. 185-192.

9. Parataksa we współczesnej prozie polskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF, Vol. 6, 16 (1988), Lublin 1990, s. 179-186.

10. Wypowiedzenia wykolejone w prozie Witolda Gombrowicza (funkcja stylistyczna), „Język Polski” LXX (1990), z. 5, s. 180-186.

11. Dyskusyjne kwestie składni szkolnej, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1990-91, z. 4, s. 15-19.

12. Świadomość stylistyczna Gombrowicza, „Język Polski w Szkole Średniej” 1991-92, z. 1, s. 89-97.

13. Funkcje powtórzeń w prozie Witolda Gombrowicza, „Przegląd Humanistyczny” 1991, nr 1, s. 113-119.

14. Prawo Menzeratha w badaniach syntaktycznych, „Język Polski” LXXI (1991), z. 3-5, s. 187-192.

15. Zdania bezpodmiotowe w opisach syntaktycznych i w praktyce szkolnej, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1991-92, z. 3, s. 8-12.

16. Status gramatyczny imiesłowowych równoważników zdań a praktyka szkolna, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1991-92, z. 4, s. 18-22.

17. Dialogi w prozie Witolda Gombrowicza jako imitacja polszczyzny mówionej, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały z sesji pod red. J. Pacławskiego, Kielce 1992, s. 101-112.

18. Elementy stylistyczno-składniowe powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Język. Teoria – dydaktyka”, t. 10, Kielce 1992, s. 107-114.

19. Składniowe osobliwości opowiadań Andrzeja Brychta, Marka Hłaski i Marka Nowakowskiego, „Język. Teoria – dydaktyka”, t. 10, Kielce 1992, s. 131-139.

20. W sprawie szyku „zaś” i „bowiem”, „Język Polski” LXXII (1992), z. 1, s. 67-69.

21. Syntaktyczny status parataksy włącznej (synonimicznej), „Studia Kieleckie” 3/75, Kielce 1992, s. 101-107.

22. Forma i funkcja określeń predykatywnych w powieści Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka”, „Język Polski” LXXII (1992), z. 2-3, s. 130-137.

23. Ograniczenia i niebezpieczeństwa w korzystaniu ze „Słownika poprawnej polszczyzny PWN”, w: Porozmawiajmy o języku, pod red. M. Skarżyńskiego, Kielce 1992, s. 62-70.

24. Niekonsekwencje polskiej ortografii i interpunkcji, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1993-94, z. 1-2, s. 29-34.

25. Ojkonimy jako przedmiot zainteresowań kultury języka, „Onomastica” XXXVIII (1993), s. 21-28.

26. Kategorie pośrednie w koncepcji tzw. składni tradycyjnej, „Język Polski” LXXIII (1993), z. 4-5, s. 326-333.

27. Syntaktyczne ukształtowanie powieści popularnej (na przykładzie literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego), „Poradnik Językowy” 1993, z. 3, s. 108-117.

28. Styl językowy powieści Adama Ciompy (z 1933 r.) „Duże litery”, „Język Polski” LXXIV (1994), z. 4-5, s. 331-336.

29. Dialog powieściowy a współczesna polszczyzna mówiona, w: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), pod red. Z. Kurzowej i W. Śliwińskiego, Kraków 1994, s. 131-139.

30. O języku „Kosmosu” Witolda Gombrowicza, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim II. Materiały z sesji pod red. J. Pacławskiego, Kielce 1995, s. 199-209.

31. Syntaktyczne i stylistyczne właściwości wypowiedzeń wewnętrznie nawiązanych, „Poradnik Językowy” 1994, z. 9, s. 42-48.

32. O pojęciu „norma językowa” – polemicznie, w: Norma językowa w polszczyźnie, pod red. M. Bugajskiego, Zielona Góra 1995, s. 37-43.

33. Udział zdań pojedynczych nierozwiniętych i ich funkcja stylistyczna w wybranych utworach prozy polskiej XIX i XX wieku, „Rocznik Świętokrzyski”, t. 21: „Prace Humanistyczne”, pod red. W. Cabana i J. Pacławskiego, Kielce 1994, s. 95-101.

34. Biolekty a psychologia różnic płciowych, w: Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, pod red. A. Otwinowskiego, Bydgoszcz 1995, s. 155-158.

35. Tworzenie nazw mieszkańców jako kwestia normatywna, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1995-96, z. 1, s. 116-120.

36. O języku i stylu „Dziennika” Witolda Gombrowicza, w: Literaria Lublinensia IX: Europejska proza diariuszowa, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1995, s. 205-217.

37. Ilościowa charakterystyka typów określeń w prozie polskiej (na wybranych przykładach), „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 10, 1996, s. 169-181.

38. Miejsce tzw. składni tradycyjnej w nauczaniu szkolnym, „Język Polski w Szkole Średniej” 1995-96, z. 3, s. 90-95.

39. Odchylenia od norm składniowych w prozie dwudziestolecia międzywojennego, „Język Polski” LXXVI (1996), z. 2-3, s. 141-146.

40. Zastosowanie kryterium funkcjonalnego w normatywnym wartościowaniu pleonazmów i tautologii, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 22-28.

41. Polszczyzna mieszkańców Kielc, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1996-97, z. 1, s. 95-100.

42. Wypowiedzenia luźnie połączone w prozie polskiej (1918-1939), „Poradnik Językowy” 1996, z. 7, s. 53-58.

43. Mowa pozornie zależna w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, w: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra 1997, s. 81-89.

44. Próba gramatycznej i stylistycznej charakterystyki tzw. zawiadomień, „Język Polski” LXXII (1997), z. 2-3, s. 117-122.

45. Językowe wykładniki parodii (na przykładzie powieści Magdaleny Samozwaniec „Na ustach grzechu”), „Poradnik Językowy” 1997, z. 7, s. 14-22.

 

Opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

46. Wybór jako podstawowy wyróżnik stylu językowego, „Stylistyka” VII (1998), s. 61-66.

47. Obce elementy językowe w „Dzienniku pisanym nocą” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, cz. III, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 1999, s. 269-278.

48. Językoznawcza interpretacja pojęcia „styl”, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998-99, z. 3, s. 65-75.

49. O wypowiedzeniach nadmiernie rozbudowanych, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 5, s. 89-94.

50. Dopełnienie a okolicznik, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 6, s. 92-96.

51. Opozycja: wypowiedzenie pojedyncze – wypowiedzenie złożone w modelu składni tradycyjnej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIV, 1998, s. 111-120.

52. Typy znaczeniowe okoliczników. Trudności interpretacyjne, „Język Polski w Szkole – gimnazjum” 2000-2001, z. 1, s. 61-64.

53. Stylistyka literaturoznawcza – stylistyka językoznawcza (przegląd stanowisk), „Stylistyka” IX (2000), s. 417-422.

54. Wyrazy poza związkami składniowymi a okoliczniki, „Język Polski w Szkole – gimnazjum” 2000-2001, z. 3, s. 45-48.

55. Relacja między pojęciami „zdanie nierozwinięte” – „zdanie rozwinięte” w modelu składni tradycyjnej, „Język Polski” LXXXI (2001), z. 1-2, s. 76-81.

56. Pośrednie konstrukcje składniowe (na przykładzie hipotaksy), „Polonica” XXI (2001), s. 185-192.

57. O wartościowaniu w badaniach stylistycznych, w: Stylistyka a pragmatyka, pod red. B. Witosz, Katowice 2001, s. 96-104.

58. Kategorie przejściowe polskiej parataksy, „Poradnik Językowy” 2001, z. 9, s. 34-38.

59. Zdanie bezpodmiotowe a zdanie zawierające podmiot, w: Z problematyki kształcenia językowego, t. II: Skłania – teoria a praktyka szkolna i akademicka, red. H. Sędziak, Białystok 2002, s. 39-47.

60. O relacjach między wypowiedzeniami złożonymi współrzędnie i podrzędnie, „Język            Polski w Gimnazjum” 2002-2003, z. 2, s. 22-28.

61. O prawidłowości statystycznej Yule’a (uwagi polemiczne), „Stylistyka” XI (2002), s. 541-547.

62. Epigonizm czy twórcza kontynuacja? (O stylu „Ulicy Wszystkich Świętych” Kazimierza Truchanowskiego), „Poradnik Językowy” 2002, z. 10, s. 13-20.

63. Liczebność próby w statystyczno-składniowych badaniach stylu, „Język Polski” LXXXIII (2003), z. 3, s. 174-180.

64. Długość wypowiedzenia a stopień jego podrzędności jako wskaźnik stylistycznej charakterystyki tekstu, „Poradnik Językowy” 2003, z. 6, s. 25-32.

65. Homograf czy homogram?, „Język Polski” LXXXIII (2003), z. 4-5, s. 279-280.

66. Prawo językowe Behaghela, „Polonica” XXII-XXIII (2003), s. 117-121.

67. Szyk wyrazów a struktura wypowiedzenia, „Język Polski w Gimnazjum” 2003-2004, z. 3, s. 12-16.

68. Wskaźnik epitetyzacji w badaniach stylistycznych, „Respectus Philologicus” nr 5 (10), 2004, s. 48-53 (Wilno).

69. O pewnej mniej znanej regule interpunkcyjnej, „Język Polski w Gimnazjum” 2004-2005, nr 1, s. 39-43.

70. Termin przedrostek w słownikach ortograficznych, „Język Polski” LXXXIV (2004), z. 4, s. 294-297.

71. O akcencie hiperpoprawnym, „Poradnik Językowy” 2004, z. 7, s. 59-65.

72. Wariantywność użycia przecinka, „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2004-2005, nr 3, s. 77-82.

73. Wskaźnik nominalności jako element stylistycznej charakterystyki tekstu, „Stylistyka” XIII (2004), s. 341-348.

74. O kryterium uzualnym oceny innowacji językowych, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2004, s. 221-231.

75. O projekcie Słownika pleonazmów i tautologii, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne”, t. 28 (2004), s. 147-159.

76. Polskie badania z zakresu statystyki językoznawczej. Próba syntezy, „Respectus Philologicus” nr 7 (12), 2005, s. 49-56 (Wilno).

77. Grzecznościowa asymetria językowa, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 18 (2005), s. 127-131.

78. Język religijny, w: Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 439-446.

79. O języku Mini wykładów o maxi sprawach Leszka Kołakowskiego, „Poradnik Językowy” 2006, z. 1, s. 3-13.

80. Interpunkcja połączeń przydawkowych, „Język Polski w Gimnazjum” 2005-2006, nr 4, s. 78-82.

81. Struktura składniowa polskich pleonazmów, „Respectus Philologicus” nr 9 (14), 2006, s. 109-116 (Wilno).

82. Język książki Leszka Kołakowskiego O co nas pytają wielcy filozofowie, „Linguistica Bidgostiana” vol. III, red. A. S. Dyszak, Bydgoszcz 2006, s. 185-193.

83. Pisownia nazw pospolitych w funkcji imion własnych postaci literackich, „Język Polski w Gimnazjum” 2006-2007, nr 1, s. 82-88.

84. Tautologie z komponentem obcym we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2006, z. 8, s. 19-26.

85. Nazwisko Żak w oczach językoznawcy, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 283-287.

86. Pleonazmy eksplikujące, „Język Polski” LXXXVII, 2007, z. 3, s. 212-217.

87. Język Pawia królowej Doroty Masłowskiej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 7, s. 19 – 29.

88. Wariantywność w obrębie kategorii nazw mieszkańców, w: Preteksty – teksty – konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 383-388.

 

Opublikowane po uzyskaniu tytułu naukowego profesora

89. O formach językowych używanych rzadko, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 1, s. 33-38.

90. Formy wariantywne polskich przymiotników, „Respectus Philologicus” nr 14 (19), 2008, s. 142-148 (Wilno).

91. Kilka uwag o nazwisku Rogala, w: Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. W czterdziestolecie pracy pisarskiej Stanisława Rogali, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2008, s. 41-45.

92. Typy tautologii ze względu na udział części mowy, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 21, Kielce 2008, s. 7-15.

93. Wariantywność czasowników a norma słownikowa, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3, s. 68-74.

94. Ortograficzne formy wariantywne, „Język Polski” LXXXIX, 2009, z. 4-5, s. 293-298.

95. Formy wariantywne przysłówków, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne”, t. 31, Kielce 2009, s. 1-5.

96. Problemy opisu współczesnych pleonazmów i tautologii, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 17-30.

97. O pewnym przeoczeniu leksykograficznym, w: Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa, red. K. Grand-Skiba, Z. Lew-Wojciechowski, Podkowa Leśna 2010, t. 2, s. 241-244 (dodruk).

98. Prawo Kryłowa w polskich badaniach językoznawczych, „Respectus Philologicus” 18 (23), 2010, s. 58-63 (Wilno).

99. O pojęciu prawo językowe, „Poradnik Językowy” 2010, z. 10, s. 12-20.

100. Wariancja rzeczowników w „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 17 (37), 2010, s. 131-138.

101. Odchylenia od pewnej zasady grzecznościowej spowodowane działaniem prawa Behaghela, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 10, 2010, s. 251-256.

102. Prawa językowe, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce 2011, s. 7-41.

103. Leksemy rzadkie w „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN”, w: W przestrzeni języka, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2012, s. 539-545.

104. Wartość stylistyczna spójnika „aczkolwiek”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, nr 1, s. 93-98 (czasopismo elektroniczne UAM).

105. Funkcje antonimów we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XCII, 2012, z. 3, s. 204-2011.

106. Usterki językowe w zakresie eufonii, w: Cum reverentia, gratia, amicitia…, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 3, Poznań 2013, s. 87-92.

107. Formy wariantywne przymiotników tworzonych od nazw miejscowości (derywaty z sufiksem -ski i jego rozszerzeniami), w: W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku, red. M. Bator i A. Kurska, Kielce 2013, s. 437-444.

108. „Noc z poniedziałku na wtorek będzie bardzo zimną” – renesans orzecznika przymiotnego w narzędniku, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne”, nr 34, 2013, s. 85-94.

109. Typy wariantywności w języku polskim, „Respectus Philologicus” 2014, nr 25 (30), s. 53-62.

110. Dublety akcentuacyjne we współczesnej polszczyźnie, „Polonica” XXXIII, 2014, s. 281-286.

111. Ewolucja normy językowej (na przykładzie form wariantywnych zawartych w „Słowniczku błędów językowych” Artura Passendorfera), „Język Polski” 2014, XCIV, z. 4, s. 322-329.

112. Formy oboczne skrótowców, „Poradnik Językowy” 2014, nr 9, s. 29-34.

113. Oboczność form stopnia przymiotników, w: Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, Kraków 2014, s. 297-303.

114. Języki Ameryki Południowej i status portugalskiego – przyczynek do geografii języków świata, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 27, 2014, s. 225-230.

 

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE (i felietony)

 

Opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

1. Kilka uwag o stylu potocznym, „Język Polski w Szkole Średniej” 1988-89, z. 4, s. 432-434.

2. Szyk przestawny wyrazów w zdaniu polskim i jego funkcje stylistyczne, „Język

Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1989-1990, z. 2-3, s. 154-157.

3. Socjolingwistyka jako kierunek badań językoznawczych, „Język Polski w Szkole Średniej” 1990-1991, z. 1 , s. 85-91.

4. Myśl kulturalnojęzykowa polskiego oświecenia, „Język Polski w Szkole Średniej” 1990-91, z. 3, s. 75-81.

5. Kłopoty z formami polskich nazw miejscowości, „Geografia w Szkole” 1992, nr 1, s. 54-58 (współautorka: Edyta Ruszkowska).

6. Blaski i cienie gramatyki szkolnej (polemika z artykułem Andrzeja Dyszaka „Jak interpretować niektóre hasła programowe w dziale Nauka o języku”), „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1992-93, z. 5, s. 20-24.

7. O sposobach rozumienia stylu językowego, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1993-94, z. 3, s. 5-9.

8. Akcent wyrazowy w języku polskim. Zagadnienia poprawnościowe, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1993-94, z. 4, s. 127-129.

9. O wymowie nazw własnych, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1993-94, z. 5, s. 137-140.

10. Niepotrzebne powtórzenia, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1994-95, z. 1, s. 105-109.

11. O potrzebie wyrazistego różnicowania środków językowych, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1994-95, z. 2, s. 107-110.

12. Jak stopniować przymiotniki?, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1994-95, z. 3, s. 103-107.

13. Logika a język, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1994-95, z. 4, s. 113-117.

14. Odmiana nazwisk, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1994-95, z. 5, s. 94-99.

15. Postawy językoznawców wobec kultury języka, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-96, z. 2, s. 93-96.

16. Eufoniczna wartość mowy, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1995-96, z. 3, s. 107-110.

17. Poprawność skrótowców, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1995-96, z. 4, s. 118-123.

18. Przesadna poprawność językowa, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1995-96, z. 5, s. 129-133.

19. O relacjach między liczbą pojedynczą i mnogą, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1996-97, z. 2, s. 92-96.

20. Anakoluty – składniowe wykolejenia, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1996-97, z. 3, s. 92-95.

21. Związki składniowe między wyrazami, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1996-97, z. 4, s. 87-91.

22. Specjalistyczne i potoczne znaczenia wyrazów, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1996-97, z. 5, s. 101-104.

23. Wieloznaczność konstrukcji językowych, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1997-98, z. 2, s. 66-69.

Opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

24. Osobliwe formy fleksyjne, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1997-98, z. 3, s. 77-80.

25. Kultura języka a płeć, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1997-98, z. 4, s. 77-80.

26. Wartość słowa, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1997-98, z. 5, s. 96-97.

27. Najczęstsze usterki fonetyczne, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 1, s. 56-58.

28. Żeńskie formy nazw zawodów, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 2, s. 94-96.

29. Zasady użycia imiesłowowych równoważników zdań, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 3, s. 89-94.

30. Rodzaj gramatyczny rzeczowników w polszczyźnie, „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1998-99, z. 4, s. 91-93.

31. Powrót do Lakonii, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2001, nr 7, s. 45.

32. Zmiany ortograficzne i interpunkcyjne ostatniego dziesięciolecia (1992-2001), „Język Polski w Szkole IV-VI” 2001-02, z. 1, s. 14-19; „Język Polski w Gimnazjum” 2001-02, z. 1, s. 7-12.

33. Kobieca dbałość o język, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2001, nr 10, s. 41.

34. Ile jest języków?, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2001, nr 12, s. 36.

35. Ile znamy słów?, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 2, s. 55.

36. Wulgaryzmy w słownikach, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 4, s. 53.

37. Dlaczego Jaś jest przed Małgosią, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 5, s. 53.

38. „Erotuman”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 8, s. 55.

39. Dwie postawy wobec kultury języka, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 10, s. 53.

40. Grzecznościowa asymetria, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2002, nr 12, s. 58.

41. O zanikaniu języków, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 2, s. 55.

42. „Dziura w siatce”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 4, s. 54.

43. Cały świat, czyli kto, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 6, s. 57.

44. Staś, Staszek, Stasinek…, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 8, s. 55.

45. Mieszkać w Chlewie, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 10, s. 55.

46. Strażaczka na straży równouprawnienia, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 12, s. 54.

47. „Mam największą ignorancję”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 2, s. 57.

48. Nieżywe zwłoki martwego nieboszczyka, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 4, s. 53.

49. Pseudodyskrecja i egzageracja, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 6, s. 56.

50. „Kontrolerzy wojewody”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 8, s. 55.

51. Ciąża jest w kobiecie, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 11, s. 55.

 

Opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego profesora

 

52. Staś, Staszek, Stasinek…, w: Alfabet Mistrzów, red. P. Żak, Kielce 2012, s. 88-89.

53. „W mieście Kielcach” czy „w mieście Kielce”?, w: Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. 4, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2013, s. 195-197.

 

RECENZJE

 

Opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

 

1. Stefan Reczek, Słowo się rzekło czyli monolog o kulturze języka, Rzeszów 1988, 222 S., „Poradnik Językowy” 1989, z. 9-10, s. 677-679.

2. Władysław Kupiszewski, Język „Dzienników” Stefana Żeromskiego, Warszawa – Kraków 1990, „Poradnik Językowy” 1991, z. 9-10, s. 413-415.

3. Władysław Lubaś, Stanisław Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990, 213 s., „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” 1992-93, z. 1-2, s. 166-168.

4. Stanisław Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, 295 s., „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 7, 1994, s. 175-177.

5. Jerzy Podracki, Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Wydawnictwo „Oświata”, Warszawa 1993, S. 136, „Poradnik Językowy” 1993, z. 8, s. 492-493.

6. Halina Makówczyńska-Góźdź, Podręczny słownik kłopotliwych części mowy, Kielce 1994, s. 117 + 3 nlb., „Język Polski” LXXV (1995), z. 2, s. 144-146.

 

Opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

 

7. Stanisław Podobiński, Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa – Kraków 1997, S. 193, „Poradnik Językowy” 1998, z. 4-5, s. 49-51.

8. Barbara Boniecka, Składnia współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 102, „Język Polski” LXXIX (1999), z. 4, s. 298-300.

9. Świat wykreowany przez język, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2001, nr 11, s. 38 (o książce J. Bralczyka O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2001).

10. Słowa na sztandary, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2003, nr 5, s. 60 (o książce W. Pisarka Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków 2002).

11. „Gatunek pochwalny”, „Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego” 2004, nr 7, s. 61 (o książce J. Bralczyka Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004).

12. Eлена Eвгеньевна Бразговская, Польский язык для начинающих. Język polski dla początkujących (testy, ćwiczenia i tablice gramatyczne). Учебно-методическое пособие, Пермский государственный педагогический университет, Пермь 2004, s. 80, „Język Polski” LXXXV (2005), z. 4, s. 313-315.

 

Opublikowane po uzyskaniu tytułu naukowego profesora

 

13. Piotr Zbróg, Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ss. 264, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 100-103.

14. Piotr Zbróg, Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim, Libron, Kraków 2012, s. 206, „Język Polski” XCIII, 2013, z. 4, s. 315-317.

 

INNE PUBLIKACJE

 

1. Profesor dr hab. Michał Jaworski (4 IX 1921 – 6 IX 1996), „Biuletyn Informacyjny WSP” 1996, nr 1, s. 2-3.

2. Kieleckie środowisko językoznawcze, w: „LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kielce 5-6 czerwca 1998”, Kielce 1998, s. 6-12.

3. Z okazji trzech jubileuszy. Profesor zw. dr hab. Józef Rurawski, „Głos Akademicki AŚ” 2001, nr 1, s. 12.

4. Wprowadzenie, w: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004, s. 7.

5. Laudacja wygłoszona z okazji nadania Tadeuszowi Różewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (współautor J. Detka), „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna”, nr 7, 2011, s. 7-10.

6. Laudacja z okazji nadania Profesorowi Waleremu Pisarkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w: Doctor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Walery Pisarek, Kielce 2014, s. 7-12.

 

PRACE REDAKCYJNE

1. Redagowanie 16 tomu „Studiów Filologicznych Akademii Świętokrzyskiej”, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2002.

2. Redagowanie tomu pokonferencyjnego „Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki”, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004.

3. Redagowanie 18 tomu „Studiów Filologicznych Akademii Świętokrzyskiej”, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2005.

4. Redagowanie 20 tomu „Studiów Filologicznych Akademii Świętokrzyskiej”, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2006.

 

 

 

Pełnienie funkcji promotora w zakończonych przewodach doktorskich

 

 

1. dr Anna Wileczek, Lapidarium jako strategia formy. Tekst – gatunek – język (obrona na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – 06.11.2006 r.; recenzenci: prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS w Lublinie; prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM w Poznaniu). Zatwierdzenie decyzją Rady Wydziału Humanistycznego AŚ – 16.11.2006 r.

2. dr Katarzyna Zapała, Język wybranych pamiętników Polonii amerykańskiej i brytyjskiej powstałych w XX wieku (obrona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – 04.06.2013 r.; recenzenci: prof. dr hab. Maciej Kawka, UJ; dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK). Zatwierdzenie decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UJK – 19.06.2013 r.

3. dr Mateusz Kowalski, Metodologiczny problem temporalności w pismach lingwistycznych Jana Baudouina de Courtenay i Ferdinanda de Saussure’a, (obrona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – 02.07.2013 r.; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Borawski, Uniwersytet Zielonogórski; dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK). Zatwierdzenie decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UJK – 05.07.2013 r.

 

Recenzje w przewodach habilitacyjnych

dr Iwona Benenowska, przewód habilitacyjny – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, złożenie recenzji – styczeń 2011 r. (kolokwium nie odbyło się ze względu na negatywne recenzje)

 

Recenzje prac doktorskich

 

1. mgr Małgorzata Rybka, Składniowo-stylistyczne ukształtowanie poezji i prozy Czesława Miłosza, promotor – prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak; obrona – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 19.01.2000 (drugi recenzent – prof. dr hab. Zygmunt Zagórski)

2. mgr Piotr Zbróg, Nietypowe relacje akomodacyjne w zdaniach polskich, promotor – prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski; obrona – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, 30.06.2000 (drugi recenzent – prof. dr hab. Roman Laskowski)

3. mgr Karolina Ruta, „Wyrażać niewyrażalne” – analiza językowo-stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera, promotor – prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak; obrona – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 10.06.2009 (drugi recenzent – prof. dr hab. Bogdan Walczak)

4. mgr Agnieszka Rosińska-Mamej, Akty mowy o funkcji wspomagania próśb we współczesnym języku polskim, promotor – prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik; obrona – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, 08.12.2011 (drugi recenzent – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk)

 

 

Organizacja konferencji naukowych

 

1. Zorganizowanie LVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kielce 5-6.06.1998.

2. Zorganizowanie konferencji (z udziałem gości zagranicznych) „Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki”, Kielce 24-25.09.2002.

3. Współorganizator konferencji „40 lat Uczelni w regionie, kraju i świecie”, Kielce 9-10.12. 2009.

 

Udział w konferencjach

Dotychczas wygłosiłem 19 referatów na konferencjach zorganizowanych przez: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Filię UW w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, WSP w Rzeszowie, WSP w Opolu, WSP w Zielonej Górze, UJK w Kielcach. Zostały one opublikowane i zamieszczone w wykazie publikacji.

 

RECENZJE WYDAWNICZE

 

1. Henryka Kaczorowska, Gramatyka i ortografia w klasie IV szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1993.

2. Tejże, Gramatyka i ortografia w klasie V szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1994.

3. Tejże, Gramatyka i ortografia w klasie VI szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1995.

4. Tejże, Gramatyka i ortografia w klasie VII. Zeszyt ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1996.

5. Tejże, Zdam egzamin z gramatyki. Gramatyka i ortografia języka polskiego. Repetytorium dla klasy VIII, Oficyna Wydawnicza „Marka”, Kielce 1995.

6. Zofia Turlej, Frazeologia w ćwiczeniach dla klas IV-VIII, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 1995.

7. Piotr Zbróg, Przygoda z ortografią. Zeszyt do ćwiczeń ortograficznych dla klasy 3 ze słowniczkiem, Wydawnictwo „DCF”, Kielce 1997.

8. Anna Krzyczkowska, Roman Starz, Ewa Szpak, Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 1999.

9. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 4, Kielecka Oficyna Wydawnicza „MAC” SA, Kielce 2000.

10. Zuzanna Zbróg, Lubię ortografię. Zeszyt do ćwiczeń ortograficznych dla klasy 2 szkoły podstawowej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAC” SA, Kielce 2000.

11. Anna Krzyczkowska, Roman Starz, Ewa Szpak, Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2000.

12. Zuzanna Zbróg, Lubię ortografię. Zeszyt do ćwiczeń ortograficznych dla klasy 3 szkoły podstawowej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAC” SA, Kielce 2000.

13. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 5, Kielecka Oficyna Wydawnicza „MAC” SA, Kielce 2000.

14. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 6, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2000.

15. Piotr Żmigrodzki, Mały słownik antonimów (wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych), Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków – Warszawa 2001.

16. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 1 gimnazjum, „MAC” SA, Kielce 2001.

17. Anna Krzyczkowska, Roman Starz, Ewa Szpak, Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2001.

18. Piotr Zbróg, Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny, MAC Edukacja SA, Kielce 2002.

19. Tenże, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 2 gimnazjum, „MAC” SA, Kielce 2002.

20. Janina Kwiek-Osiowska, O języku ojczystym (dla Wydawnictwa Pedagogicznego w Kielcach – praca nieopublikowana).

21. Tejże, W mojej ojczyźnie-polszczyźnie (dla Wydawnictwa Pedagogicznego w Kielcach – praca nieopublikowana).

22. Małgorzata Rybka, Zamieszkać w zdaniu. O składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza, Wydawnictwo WiS, Poznań 2002.

23. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum, „MAC” SA, Kielce 2003.

24. Alina Biała, Alicja Krawczyk, Język, literatura, kultura. Wypisy i zadania. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego (zakres podstawowy i rozszerzony), liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2003.

25. Alina Biała, Alicja Krawczyk, Człowiek w świecie kultury. Podręcznik do języka polskiego dla klasy II zasadniczej szkoły zawodowej (kształcenie językowe i literacko-kulturowe), Wydawnictwo Pedagogiczne, Kielce 2003.

26. Janusz Detka, Małgorzata Jas, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 3 gimnazjum, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2003.

27. Piotr Zbróg, Podręczny słownik terminów gramatycznych, MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2004.

28. Ewa Boksa, Piotr Zbróg, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 4, MAC EDUKACJA SA, Kielce 2004.

29. Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, red. J. Migdał, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005.

30. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego. Klasa 5, MAC EDUKACJA SA, wyd. 2, Kielce 2005.

31. Tenże, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego. Klasa 6, MAC EDUKACJA SA, wyd. 2, Kielce 2005.

32. Ewa Boksa, Piotr Zbróg, Przygoda z czytaniem. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 5, MAC EDUKACJA SA, wyd. 2, Kielce 2005.

33. Stanisław Chudy, Franciszek Kabat, Marian Pietraszewski, Ekonomika przedsiębiorstw. Część I, Wydawnictwo eMPi2, wyd. 3, Poznań 2006 – recenzja językowa.

34. Grażyna Borkowska, Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006 – recenzja językowa.

35. Andrzej Komosa, Ekonomika handlu. Część II, wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 2006 – recenzja językowa.

36. Andrzej Komosa, Ekonomika handlu. Część III, wydawnictwo EKONOMIK, Warszawa 2006 – recenzja językowa.

37. Linguistica Bidgostiana, vol. IV, pod red. A. S. Dyszaka, Bydgoszcz 2007.

38. Aneta Majkowska, Struktura składniowa grupy nominalnej współczesnej polszczyzny oficjalnej i nieoficjalnej, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2007.

39. Piotr Zbróg, Małgorzata Jas, Zapraszam na słówko. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego i literacko-kulturowego, część 1-2, klasa 4; Zapraszam na słówko. Antologia tekstów kultury, klasa 4, Wydawnictwo MAC Edukacja, Kielce 2007.

40. Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski, Andrzej Ziemieńczuk, Matematyka 2001. Gimnazjum. Podręcznik dla klasy 3, WSiP, Warszawa 2007 – recenzja językowa.

41. Janina Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw. 2 część, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007 – recenzja językowa.

42. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka, WSiP, Warszawa 2007 – recenzja dydaktyczna.

43. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki, Podstawy ekonomiczne i prawne, Format-AB, Warszawa 2008 – recenzja językowa.

44. Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wiedza o społeczeństwie 2. Podręcznik dla gimnazjum, wydawnictwo Operon, Gdynia 2008 – recenzja językowa.

45. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 2 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2008 – recenzja dydaktyczna.

46. Ewa Hanna Lada, Agrobiznes. Podstawy przetwórstwa spożywczego, WSiP, Warszawa 2008 – recenzja językowa.

47. „Poradnik Językowy” 2008, z. 4.

48. Przestrzenie kultury, red. P. Rosiński, AŚ, Kielce 2008.

49. Aleksander Lisowski, Mechanizacja rolnictwa. Część I, Hortpress, Warszawa 2009 – recenzja językowa.

50. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2009 – recenzja dydaktyczna.

51. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 1. gimnazjum, MAC Edukacja, Kielce 2009 – recenzja merytoryczno-dydaktyczna.

52. Katarzyna Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin S.A., Warszawa 2009 – recenzja językowa.

53. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 2, WSiP, Warszawa 2009 – recenzja merytoryczno-dydaktyczna.

54. Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska, Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego, UKW, Bydgoszcz 2010.

55. Katarzyna Grzybowska, Podstawy logistyki, Difin S.A., Warszawa 2010 – recenzja językowa.

56. Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska, Organizacja pracy w hotelarstwie, Difin S.A., Warszawa 2010 – recenzja językowa.

57. Piotr Boś, Sławomir Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010 – recenzja językowa.

58. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 2. gimnazjum, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2010 – recenzja merytoryczno-dydaktyczna.

59. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2010 – recenzja merytoryczno-dydaktyczna.

60. Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. Piotr Zbróg, Wydawnictwo UJK, Kielce 2010.

61. Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski, PTPN, Poznań 2011.

62. Piotr Zbróg, Przygoda z pisaniem. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego dla klasy 3. gimnazjum, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2011 – recenzja merytoryczno-dydaktyczna.

63. Adam Balicki, Historia i społeczeństwo. Część 1. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2013 – recenzja językowa.

64. Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2013, TMJP.

65. Bogumiła Burda, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Historia i społeczeństwo. Część 2. Europa i świat. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2013 – recenzja językowa.

66. Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia i społeczeństwo. Część 3. Wojna i wojskowość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2013 – recenzja językowa.

67. Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo, Team Up 1, Oxford University Press Polska, Warszawa 2014 – recenzja językowa.

68. Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold, Team Up 2, Oxford University Press Polska, Warszawa 2014 – recenzja językowa.

69.Adam Balicki, Historia i społeczeństwo. Część 4. Rządzący i rządzeni. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2014 – recenzja językowa.

70. Waldemar Kotowski, Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes. Podręcznik do przedmiotu ekonomia w praktyce, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 2014 – recenzja językowa.

71. Philippa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana, Team Up 3, Oxford University Press Polska, Warszawa 2014 – recenzja językowa.

72. Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. I klasa gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2015.

73. Ewa Nowak, Joanna Gaweł, Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2015.

 

Działalność naukowa

 

       Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest stylistyka językoznawcza, a przede wszystkim składnia. Ponadto w swoich badaniach koncentruję się na językoznawstwie statystycznym, problematyce normatywnej i dydaktyce języka.

Dotychczas opublikowałem 198 prac: 11 książek (7 naukowych, 1 popularnonaukową, 3 z zakresu dydaktyki języka), 114 artykułów naukowych i 53 popularnonaukowe, 14 recenzji oraz 6 innych tekstów w ponad 40 czasopismach i pracach zbiorowych. Wygłosiłem także 22 referaty na konferencjach naukowych.

Pod moją redakcją ukazały się 4 tomy prac zbiorowych.

Jestem również autorem 73 recenzji wydawniczych (monografie, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, czasopisma naukowe, podręczniki szkolne i akademickie, słowniki).

Wypromowałem trzech doktorów – jeden z nich, dr Mateusz Kowalski, otrzymał w 2014 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską obronioną w roku 2013.

Byłem recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz recenzowałem cztery prace doktorskie. Poza tym zorganizowałem 3 konferencje naukowe.

 


Powrót do poprzedniej strony

 Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115