Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Logopedia ogólna – studia podyplomowe

Już zaczęliśmy nabór na VII edycję studiów LOGOPEDIA OGÓLNA

Nabór na VII edycję uniwersyteckich studiów podyplomowych logopedia ogólna trwa. Dzięki nim uzyskają Państwo nowe możliwości pracy oraz rozwoju zawodowego.

Podejmij szybką decyzję i zapisz się jeszcze na logopedię!

Logopedia ogólna

Podyplomowe studia z logopedii ogólnej przygotowują nauczycieli do zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Absolwent studiów – zgodnie z efektami kształcenia – posiada wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, także elementy wiedzy medycznej oraz specjalistyczną w zakresie logopedii ogólnej.

Proponowany program kształcenia daje absolwentom wiedzę potrzebną do zrozumienia mechanizmów nabywania języka, programowania terapii logopedycznej u uczniów i pacjentów z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, a  także z dzieckiem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją rozwojową, z zaburzeniami mowy i języka ze spektrum autyzmu, niesłyszącym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym, z niepełnosprawnością intelektualną). Studia pozwalają również na opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (np. rozporządzenie MEN z 17. 11. 2010 r.).
Ważnym elementem w realizacji programu podyplomowych studiów logopedycznych są praktyki logopedyczne przewidziane w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia.  Po zakończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł logopedy i mogą ubiegać się o przyznanie przez Polski Związek Logopedów Certyfikatu Zawodowego Logopedy oraz podjąć dalsze kształcenie z zakresu neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej i innych kierunkach studiów bazujących na programie kształcenia z logopedii ogólnej.

 

Gdzie możesz pracować jako logopeda?

 

Absolwent studiów podyplomowych, mający uprawnienia pedagogiczne, może zajmować stanowiska logopedy w placówkach oświatowych (umiejętności wymagane przy prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zespołów wyrównawczych z terapii mowy i języka).

Może przede wszystkim pracować jako logopeda w ośrodkach wczesnej interwencji, rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzić własny gabinet logopedyczny.

 

Logopedia w IFP

W latach 2013-2018 w IFP odbyło się wiele spotkań, warsztatów, konferencji poświęconych różnym zagadnieniom logopedycznym. Powstaje Uniwersytecka Poradnia Logopedyczna, która ruszy w nowym roku akademickim.

Nasi absolwenci logopedii podyplomowej pracują już jako logopedzi w ośrodkach zdrowia i szkołach.

 

Na logopedów czeka praca:


RANKING ZAWODÓW

Na bieżąco taki ranking aktualizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Najwięcej pracy jest dla techników archiwistów, asystentów nauczycieli, operatorów wprowadzania danych, czy robotników przetwórstwa surowców roślinnych. Łatwo też znaleźć pracę opiekunom dzieci, logopedom, instruktorom fitness, zaopatrzeniowcom, operatorom urządzeń przemysłu szklarskiego czy kierowcom wózków widłowych.

Cały artykuł: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/mlodzi-ludzie-oceniali-w-kielcach-swoje-szanse-na-prace-zobacz-do-jakich-wnioPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115