Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Kowalczyk Joanna [dr]

Zainteresowania naukowe:

 • prakseologia kształtowania interakcji wykonawstwa prawnego
 • sposoby konceptualizowania i werbalizowania informacji w tekstach aktów normatywnych
 • kultura języka i poprawność wypowiedzi w dyskursach specjalistycznych.

 

Monografie naukowe:

 1. Pragmatyka komunikacji urząd – obywatel, Kraków 2017.
 2. Dyskurs administracyjny. Analiza podstawowych gatunków dokumentów administracyjnych, Kielce 2018.
 3. Praktyczny leksykon komunikacji administracyjnej, Kielce 2018.

 

Artykuły naukowe:

 1. Obraza uczuć religijnych – kategoria prawna, lingwistyczna i kulturowa. Problem językowy i systemowy, „Poradnik Językowy”, z. 5, 2019, s. 20–31.
 2. Konstrukcja adres zamieszkania w perspektywie pragmatycznej i normatywnej, „Prace językoznawcze”, XXIV, 2019, s. 77–91.
 3. Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku, „Język polski”, VCVIII, z. 1, 2018, s. 60–72.
 4. Gatunkowa polimorficzność języka w wyrokach sądów, „Stylistyka”, XXVII, 2018, s. 135–151.
 5. Dychotomia konceptualizowania rzeczywistości w dyskursach zinstytucjonalizowanych, „Socjolingwistyka”, 32, 2018, s. 77–89.
 6. Eklektyzm językowy w tekstach wyroków sądów, „Poradnik Językowy”, z. 6, 2018 s. 66–79.
 7. Wyrok jako funkcjonalny gatunek komunikacji administracyjnej, „Respectus Philologicus”, 31(36), 2017, s. 82–91.
 8. Dyskursywno-kognitywna przestrzeń działalności administracyjnej: organizacja i otoczenie, „The Peculiarity of Man”, nr 19, 2014, s. 173–180.
 9. Jakościowy i ilościowy wymiar dokumentu, „The Paculiarity of Man”, nr 21, 2015, s. 85–94.
 10. Rozstrzygnięcie sądowe jako gatunek tekstu funkcjonalnego na gruncie prawa polskiego i rosyjskiego, „Studia filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, 2015, s. 107–122.
 11. Wartość dyskursywna postanowienia jako dokumentu urzędowego, „Studia Methodologica”, t. 6, 2015, s. 185–193.
 12. Celowość i konsekutywność strategii werbalizacji informacji w tekstach dyskursu administracyjnego, „Studia Methodologica”, t.6, 2015, s. 84–93.
 13. Pojęcia porządku i bezpieczeństwa w dyskursach realnych, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, t. 23, 2015, s. 113–120.
 14. Wartość dyskursywna postanowienia jako dokumentu urzędowego: struktura i spójność tekstu i relewancja argumentów, „Studia Methodologica”, t.5, 2014, s. 214–221.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Internetowe źródła leksykograficzne jako dynamiczne struktury determinowane społecznie, [w:] Wybrane aspekty badań nad normą językowoą, Kielce 2018, s. 167–183.
 2. Komunikowanie w dyskursie administracyjnym na platformach internetowych, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, Szczecin 2017, s. 43–55.
 3. Obligatoryjne elementy retoryczne o funkcji perswazyjnej w tekstach prawnych, [w:] Powinowactwa retoryki, Poznań 2017, s. 95–106.
 4. Brak kompetencji komunikacyjnych a zakłócenia w porozumiewaniu się, [w:] Optyka zagrożeń procesu porozumiewania się w życiu codziennym, Kielce 2015, s. 29–42.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

Referaty na konferencjach zagranicznych:

 1. Epistemologiczne i aksjologiczne elementy retoryczne aktów indywidualno-konkretnych, Wiara i wiedza w kreowaniu obrazu świata, Kamieniec Podolski – Tarnopol 2016.
 2. Werbalna i niewerbalna semiotyzacja w oficjalno-prawnej sferze działalności, W świecie znaków: werbalność i niewerbalność, Tarnopol – Krzemieniec 2015.
 3. Pragmatyczna typologia gatunków dyskursu administracyjnego i skutki ich realizacji, Pragmatyka ludzkiego doświadczenia: wartość jako zasada ludzkiego poznania, Tarnopol 2014.
 4. Specyfika komunikacji w ramach oficjalno-prawnego dyskursu, NOT ONLY V: Teoria i praktyka humanistycznych badań interdyscyplinarnych, Moskwa 2015.
 5. Wartość dyskursywna postanowienia jako dokumentu urzędowego, Różnorodność przestrzeni kulturowej: historia i perspektywy, Kamieniec Podolski 2013.

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 1. Teksty precedensowe jako differentia specifica dokumentów oficjalno-prawnych, Ustawiczna, interdyscyplinarna konferencja im. A. Wiercińskiego, Kielce 2016.
 2. Teksty precedensowe w dyskursie prawnym. Przyczyny i cele zjawiska, Świętokrzyskie Colloquium: The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem, Kielce 2015.
 3. Brak kompetencji komunikacyjnych a zakłócenia w porozumiewaniu się, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji, Kielce 2015.
 4. Pragmatyka, semantyka i forma rozstrzygnięć sądowych, VIII Świętokrzyskie Colloquium: The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem, Kielce 2015.
 5. Werbalizacja przesłanek czynu zabronionego w tekstach dyskursu prawnego, W świecie znaków: problem werbalnego i niewerbalnego przekazu, Kielce 2015.
 6. Jakościowy i ilościowy wymiar dokumentu, XIX VERTINIANA, Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie IV: jakość i ilość, Kielce 2014.
 7. Celowość i konsekutywność strategii werbalizacji w tekstach dyskursu administracyjnego, Integracja ogólnoeuropejska w aspekcie społeczno-kulturowym: przyczyny i cele II, Kielce 2014.
 8. Typologia pragmatyczna dokumentów funkcjonujących w dyskursie administracyjnym, VII Świętokrzyskie Colloquium: The Peculiarity of Man – Człowiek pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a komputerem, Kielce 2014.
 9. Dyskursywno-kognitywna przestrzeń działalności administracyjnej: organizacja i otoczenie, XVIII VERTINIANA, Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania Zagadnienie III: Czas i Przestrzeń, Kielce 2013.
 10. Postanowienie administracyjne – wyznaczniki gatunku i kryteria wartości, Integracja ogólnoeuropejska w aspekcie społeczno-kulturowym: przyczyny i cele I, Bielsko-Biała 2013.

 Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115