Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Cygan Stanisław [dr hab. prof. UJK]

Dr hab., prof. UJK Stanisław Cygan

 

                                                                                 

Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej

Instytut Filologii Polskiej UJK

 

Zainteresowania naukowe:

– język mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych,

– historia dialektologii polskiej,

– język pisarzy,

– dydaktyka języka polskiego jako obcego.

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Książki autorskie

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 9. Świat roślin, Kraków 2007; Wyd. TA i WPN „Universitas”  

Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu. Pogwarki. Słowniczek, Kielce 2008; Wyd. Świętokrzyskie „Elipsa”

Z gwary świętokrzyskiej. Świat dawnej wsi w relacjach mieszkańców. Pogwarki. Twórczość ludowa. Słowniczek, Kielce 2009; Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej

Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce 2011; Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Publikacje elektroniczne

Kieleckie, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś; 2008 (wersja podstawowa); www.gwarypolskie.uw.edu.pl

Kieleckie, [w:] Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś;  2010 (wersja rozszerzona); www.dialektologia.uw.edu.pl

 

 

Książki redagowane

Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, Kielce 2002, pod red. S. Cygana; Wyd. Akademii Świętokrzyskiej

Staropolszczyzna piękna i interesująca. Zbiór studiów, pod red. E. Koniusz i S. Cygana, Kielce 2006, t. I – II; Wyd. Akademii Świętokrzyskiej

W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007; Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej 

W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, pod red. M. Marczewskiej i S. Cygana, Kielce 2012; Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach 

 

Artykuły naukowe

Zemsta  Aleksandra Fredry  arcydzieło inspirowane dawnym sporem (kl. VII), „Język Polski   w Szkole dla klas IV-VIII”, rok szkolny 1990/91, Kielce 1991, z. 6, s. 97 – 100

Różnice  w  mowie pokoleń na Kielecczyźnie, [w:] Polszczyzna regionalna  Mazowsza i Podlasia, Łomża – Warszawa 1993, s. 93 – 104

Kilka  uwag o kształceniu językowym w szkole podstawowej (po lekturze książki M. Nagajowej), „Język Polski” 1994, z. 3, s. 215 – 220

Ekspresywa   w  Proroku  Tadeusza  Nowaka  (na  materiale wybranego słownictwa służącego charakterystyce bohatera-narratora), „Kieleckie  Studia  Filologiczne” 1994,  t. 7,  s. 15 – 24

Zmiany  w  słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 10, s. 43 – 53

Język w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie jednej ze wsi kieleckich), [w:]  Polszczyzna  regionalna Mazowsza i Podlasia. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce 2, pod red. H. Sędziak, Warszawa 1996, s. 118 – 125

Uwagi  o słownictwie Ostoi i Klimów w ostatnich  sześćdziesięciu  latach,  [w:] Witold Doroszewski. Mistrz  i Nauczyciel. Praca zbiorowa, pod red. B. Falińskiej, Łomża 1997, s. 227 – 233 (we współautorstwie z Z. Gałeckim)

Stan badań nad gwarami kieleckimi, [w:] Tradycja badań dialektologicznych  w Polsce.   Księga referatów z sesji językoznawczej  w  Olsztynie,  pod red. H. Sędziak, Olsztyn 1997,   s. 102 – 118

Ksiądz Władysław Siarkowski (1840-1902) jako dialektolog-amator, [w:] Studia  językoznawcze. Praca zbiorowa, pod red. W. Kupiszewskiego, Kielce – Warszawa 1998, s. 97 – 106

Z problemów dydaktyki dialektologii, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, pod red. S. Gali, Łódź 1998, s. 399 – 406 

Zagadnienie świadomości językowej w literaturze językoznawczej, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica I,pod red. L. Bednarczuka, M. Mączyńskiego, T. Szymańskiego, Kraków 2002, s. 47 – 54 

Przejawy świadomości językowej społeczności wiejskiej w opracowaniach  gwaroznawczych, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 16, s. 103 – 119

Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna Docent Wandy Pomianowskiej, [w:]  Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2002, s. 11 – 19

Gwara kielecka, [w:] Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 224 – 233  

Mowa pokoleń w świadomości mieszkańców wsi Lasocin na Kielecczyźnie, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, pod red.S. Gali, Łódź 2002, s. 83 – 92

Gwara  w  pracach  etnograficznych  Zygmunta  Wasilewskiego, [w:] Zygmunt Wasilewski polityk krytyk – regionalista, pod red. M. Meduckiej,  Kielce 2002, s.  145 – 160

Przejawy świadomości geograficznego zróżnicowania języka w wypowiedziach   mieszkańców wsi  Lasocin, [w:] Słowa jak mosty nad wiekami,pod red. U. Sokólskiej i P. Wróblewskiego, Białystok 2003, s. 71 – 86

Świadomość językowa mieszkańców kieleckiej wsi Lasocin, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Cz. VII, pod red. H. Sędziak, Łomża 2003, s. 67 – 79

Materiały etnograficzne z okolic Pińczowa księdza Władysława Siarkowskiego jako źródło do badań nad gwarami polskimi, [w:] Ks. W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2003, s. LXXIII –  XC

Wyrazy nacechowane emocjonalnie w świadomości mieszkańców wsi, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. naukowa K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 39 – 48

Językowe związki człowieka ze wsią (na przykładzie wspomnień Romana Stopy), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Cz. VIII, pod red. H. Sędziak, Łomża 2004, s. 177 – 191

Językowy obraz Puszczy Jodłowej w twórczości pisarzy regionu świętokrzyskiego, [w:] Las w kulturze polskiej III, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2004, s. 89 – 98 (we współautorstwie z A. S. Dyszakiem) 

Docent dr hab. Wanda Pomianowska (22 XI 1919 3 XII 2003). Wspomnienia uczniów i przyjaciół, „Poradnik Językowy” 2004, nr 6, s. 4 – 10  (we współautorstwie z B. Falińską)

Pole wyrazowe wokół pojęcia droga w powieści „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Cz. IX, Łomża 2005, s. 195 – 206 

Intelektualne fascynacje Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Żeromskiego, pod red. M.J. Olszewskiej i G.P. Bąbiaka, Warszawa 2005, s. 23 – 39

Etnograficzne materiały Ignacego Moczydłowskiego jako źródło do badania historii gwary podhalańskiej, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język. Praca zbiorowa, pod red. M. Madejowej, A. Mlekodaj i K. Sikory. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kraków – Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska 21 –24 października 2004 roku, Nowy Targ 2005, s. 220 – 231 (we współautorstwie z A. Pierścińską)

Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi, „Linguistica Bidgostiana”, Bydgoszcz 2005, vol. II, s. 50 – 63 „List ludowy” z Zagacia, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 18, s. 133 – 137

Dialektologia wobec zmian w języku mieszkańców wsi, [w:] „The Pecularity of Man”. T. 10. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Progres – regres – stagnacja w naukach społecznych i humanistyce, Kielce 10 – 11 XII 2004, Kielce – Warszawa 2005, s. 213 – 226 

Korespondencja Mieczysława Małeckiego i Jana Łosia, [w:] Mieczysław Małecki. Człowiek, Uczony, Organizator w setną rocznicę urodzin, pod red. J. Ruska, Kraków 2005, s. 267 – 270

Ludoznawcze zainteresowania kieleckiej inteligencji, [w:] Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, pod red. M. Meduckiej,  Kielce 2005, s. 11 – 27

Jan Łoś (1860-1928) jako językoznawca, [w:] Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, pod red. M. Meduckiej, Kielce 2005, s. 307 – 319

Gwary kieleckie, [w:] Kurs etnograficzny „Świętokrzyskie – jakie cudne”. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 30 – 57

Korespondencja Stanisława Szobera z Janem Łosiem, „Poradnik Językowy”  2006, nr 7, s. 40 – 74

Peryfrazy z kręgu flory w tekstach Stefana Żeromskiego, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, pod red. B. Utkowskiej i K. Jaworskiego, Kielce 2006, s. 115 – 130 

Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w tekstach Stefana Żeromskiego, „Linguistica Bidgostiana”, Bydgoszcz 2007, vol. IV, s. 118 – 133

Metaforyzacja języka w tekstach Stefana Żeromskiego (na przykładzie świata roślin), [w:] Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007, s. 203 – 217

Sposoby kwalifikowania wyrazów przez użytkowników gwary (na przykładzie zbioru leksyki Karola Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego), [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 149 –168

Człowiek i świat roślin w wybranych konstrukcjach porównawczych Stefana Żeromskiego, [w:] Preteksty – Teksty – Konteksty, pod red. M. Barańskiego i Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007, s. 291 – 304

Jeszcze o prześmiewaniu gwary, „Prace Filologiczne” 2007, t. LIII, s. 111 – 125

Słownictwo roślinne specjalnie wyróżnione przez Stefana Żeromskiego w jego tekstach,  „Rocznik Świętokrzyski” 2008, nr 30, s. 33 – 45

Połączenia apozycyjne z kręgu flory w utworach Stefana Żeromskiego, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica III, pod red. T. Szymańskiego,

E. Stachurskiego i S. Koziary, Kraków 2008, s. 30 –  43

Językowy obraz ziemi w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, [w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica IV”, pod red. M. Karamańskiej, E. Młynarczyk, E. Stachurskiego, Kraków 2008, s. 43 – 58 (we współautorstwie z A. S. Dyszakiem)

Z dziejów i współczesności wsi Lasocin, [w:] Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, pod red. S. Janaczka i B. Janaczek, Włoszczowa 2008, t. 2, s. 7 – 18

Jan Łoś, [w:] Świętokrzyski słownik biograficzny, pod red. J. Szczepańskiego, Kielce 2009, t. 2, s. 295 – 296 

Funkcje słownictwa roślinnego w utworach Stefana Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 2009, z. 7, s. 31 – 51

Świat roślin w metaforach Stefana Żeromskiego, [w:] Język pisarzy jako problem  lingwistyki, pod red. T. Korpysza i A. Kadyjewskiej, Warszawa 2009, s. 329 – 35 

Mniej znane „dawne” quasi-kwestionariusze do badań dialektów polskich, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 59 – 75

Świętokrzyskie melodie ludowe, zebrał, zapisał, tekstem opatrzył W. Kuncewicz, Kielce – Karczówka 2009. Konsultacje, wstęp S. Cygan; Wstęp, s. 11 – 25

O języku ludowym w legendach świętokrzyskich, [w:] Legendy świętokrzyskie, pod red. K. Brachy, Kielce 2009, s. 31 – 50

Gramatyka scyzoryka, czyli o rzekomej próbie opisu języka mieszkańców Kielc, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25 – 26 września 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 5, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009, s. 43 – 54

Wybrane inicjatywy badawcze służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego, [w:] Lux lucet in tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania Prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa, Podkowa Leśna 2010, t. II, s. 253 – 265

System mikrotoponimiczny wsi Nietulisko Duże i Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim na Kielecczyźnie, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica” IV, Kraków 2011, s. 82 – 98

Profesor Barbara Bartnicka (26 sierpnia 1927 – 4 listopada 2011), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”,  46, Warszawa 2011, s. 7 – 15

Kielecczyzna w badaniach dialektologicznych Profesora Karola Dejny,„Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. LVIII, s. 27 – 40

Wizerunek miasta w „Proroku” Tadeusza Nowaka, [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, pod red. M. Marczewskiej i S. Cygana, Kielce 2012, s. 95 – 110

Wokół życia  języka. Z Panią Profesor Elżbietą Koniusz rozmawia Stanisław Cygan, [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, pod red. M. Marczewskiej i S. Cygana, Kielce 2012, s. 5 – 23

Mowa mieszkańców Podlasia i Mazowsza w wypowiedziach lasocinian, [w:] Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana  Profesor Janinie Gardzińskiej. Praca zbiorowa pod red. naukową E. Koriakowcewej, V. Machnickiej, R. Mnicha i K. Wojtczuk,   Siedlce 2012, t. I, s. 39 – 49

Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi zawarte w tekstach gwarowych z południowego Podlasia, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, t. I, s. 311 – 330 

Dwa kwestionariusze do badań słownictwa regionalnego, „Poradnik Językowy”, z. 6, 2014, s. 115 – 132

Hiperpoprawność językowa w gwarach  polskich, „Prace Filologiczne” , t. LXV, 2014, s. 55-80

Wspomnienie o Profesor dr hab. Danucie Kopertowskiej (8 VIII 1935 –  30 XII 2010), „Poradnik Językowy” 2014, z. 9, s. 105 – 111

Wizerunku wsi w Proroku Tadeusza Nowaka, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła–Świerzowska, pod red. naukową L. Bednarczuka, H. Chodurskiej i A. Mażulis-Frydel, Kraków 2014, s. 47 – 57

Profesor Barbara Bartnicka (1927–2011) jako Uczona i Człowiek. Wspomnienie, [w:] M. Sobotková a kolektiv. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci 2014, s. 433–437

 

Recenzje

Rec. książki J. Kwiek-Osiowskiej, Wybrane zagadnienia z nauki o języku i poetyki opisowej w szkołach ponadpodstawowych, Kraków 1990, „Poradnik Językowy” 1993, z. 3, s. 130 – 133

Rec.  książki  K. Długosza, Przezwiska uczniów Kielecczyzny, Szczecin 1988,  „Kieleckie Studia Filologiczne” 1994, t. 7, s. 171 – 174 (we współautorstwie z M. Marczewską)

Rec. książki M. Ruszkowskiego i H. Kaczorowskiej, Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej, Kielce 1994,„Język Polski” 1996, z. 2 –3, s. 214 – 217 Kieleckie  Studia  Filologiczne, t. 1 – 8, 1980 – 1994, „Język Polski” 1996, z. 2 – 3, s. 208 – 210

Rec. książki J. Gardzińskiej, Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Siedlce 1993, „Poradnik Językowy” 1997, z.  7, s. 70 – 72

Rec. pt. Słownictwo gwarowe regionu gorczańskiego książki J. Kobylińskiej, Słownictwo gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków 2001, „Konspekt” (pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie), 2002, nr 11, s. 156 – 158

Rec. książki  H.  Josta,  Słownik  gwarowych  wyrazów technicznych  z  terenu  polskiego  Podtatrza,  Nowy  Sącz 1987, s. 32+XIX tablic, „Linguistica Bidgostiana”, Bydgoszcz 2008, vol. V, s. 216  – 220

Rec. książki A. S. Dyszaka, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Bydgoszcz 2008, s. 185, „Poradnik Językowy” 2010, z. 5, s. 96 – 99

 

 

Recenzje prac doktorskich, opinie wydawnicze prac habilitacyjnych:

2013: recenzja wydawnicza pracy habilitacyjnej E. Szot-Radziszewskiej, Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców. Miejsca i ludzie, Kielce 2013, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, ss. 473

2013: recenzja pracy doktorskiej mgra Janusza Radwańskiego, Język i tożsamość regionalna elit społecznych wsi  lasowiackiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ss. 266; promotor: dr hab. Kazimierz Sikora  

2014: recenzja pracy doktorskiej mgr Irminy Kotlarskiej, Językowe wykładniki intencjonalności w „Dzienniku nauczyciela domowego” Juliana Antonowicza z lat 1814 – 1823, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, ss. 251; promotor: dr hab. prof. UZ Marzanna Uździcka 

 

Publikacje inne (sprawozdania, bibliografie, wstępy do książek)

Sprawozdanie z sesji językoznawczej Gwary dawniej i dziś. Z zagadnień metodologii badań i opisu leksykograficznego,  „Poradnik Językowy” 2002, z. 5, s. 46 – 49

Wstęp do pracy  Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2002, s. 9 – 10

Bibliografia prac Docent Wandy Pomianowskiej, [w:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2002, s. 21 – 28

Zapal gwiazdę. Sylwetka zmarłej Doc. dr hab. Wandy Pomianowskiej, językoznawcy, społecznika, rolnika, poetki, „Teraz”. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 2004, nr 3, Kielce, s. 14 – 15 (we współautorstwie z J. Kuklińską)   

Staropolszczyzna  piękna i interesująca,  „Głos Akademicki” nr 4/43, Kielce 2004, s. 9

Sprawozdanie z konferencji naukowej Staropolszczyzna piękna i interesująca (Kielce 19 – 20 X 2004 roku), „Język Polski” 2005, z. 2, s. 151 – 155 (we współautorstwie z E. Koniusz) 

Uwagi o gwarze w wierszach Tomasza Gajdy, Słowniczek wybranych wyrazów regionalnych, [w:] T. Gajda, Wiersze proste jak życie. Przygotowanie wierszy do druku, redakcja J. Kuklińska, Kielce 2006, s. 107 – 110

Uwagi do tekstów scenariuszy widowisk obrzędowych, [w:] „Ocalić okruchy tradycji”. Scenariusze widowisk obrzędowych, Kielce  2006, s. 8 – 14

Konferencja naukowa  W kręgu dialektów i folkloru (Małopolska), „Język Polski” 2007, z. 1, s. 83 – 84 

W. Pomianowska, Język polski w czasie i przestrzeni. Do druku przygotował S. Cygan,  „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 72 – 84

Bibliografia prac Zofii Stamirowskiej, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 19 – 22

Kilka uwag o języku scenariuszy widowisk obrzędowych, [w:] Repertuar Dziecięcych Wykonawców Folkloru, Kielce 2007, s. 7 – 15

Gramatyka scyzoryka. O pewnej próbie opisu języka mieszkańców Kielc, „Teraz”. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 2008,  nr 4, s. 4 – 6

Wspomnienia Władysława Kosa, „Nasza Gmina”. Pismo okolicznościowe Gminy Mniów, nr 1(20), marzec 2008, s. 7– 8

A. Kowalska, Sowierzioł świętokrzyski – dawca kolorowych mgnień – i inne godki, Kielce 2008 (współpraca naukowa i redakcyjna – S. Cygan oraz Zamiast wstępu, s. 5 – 6)

Żeromski ciągle fascynujący, „Teraz”. Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 2009, nr 12, s. 4

Kilka uwag o zapisie tekstów piosenek ludowych i ich języku, [w:] Pieśni dawnej Kielecczyzny. Zebrał i opracował J. Gumuła, Kielce 2010, s. 37 – 42; Konsultacje wydawnicze S. Cygan

O zbiorze opowiadań Anny Błachuckiej Widok z kalenicy… słów kilka, [w:] A. Błachucka, Widok z kalenicy. Pogwarki z Jarkowy Góry, Kielce 2011, s. 13 – 18 

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych

Wyniki moich badań naukowych upowszechniałem na 45 konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju (UW, UJ, UŁ, UG, UAM, UwB, UP w Krakowie, UP-H w Siedlcach, UKSW, UJK w Kielcach),  trzy zagraniczne (Miejski Uniwersytet Humanistyczny Miasta Sewastopola, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny; Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny)  i regionalne towarzystwa naukowe, np. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Kieleckie Towarzystwo Naukowe.  

Udział w pracach badawczych wykonywanych w ramach projektów badawczych (grantów krajowych)

Prace eksploracyjne na potrzeby Atlasu gwar polskich w dwóch wsiach kieleckich: p. 748Szczecno, gm. Daleszyce, p. 753 –  Życiny, gm. Raków – luty 1993 rok  (dane te są opublikowane w pracy K. Dejny, Atlas gwar polskich, sektor VII (kielecki), Łódź 1994, s. 16 – 17, a także [w:] tegoż, Atlas gwar polskich. Tom 1. Małopolska, Warszawa 1998, s. 42 – 43); nr grantów KBN: 1 H01D 00909; 1 H01D 00214.

Słownictwo pism Stefana Żeromskiego w ramach projektu badawczego nr 2 H01D 010 23 finansowanego przez KBN (lata 2002 – 2005).

Prace eksploracyjne w czterech wsiach kieleckich: Bieliny, gm. Bieliny, pow. kielecki, Radkowice, gm. Pawłów, pow. starachowicki,  Bęczków, gm. Górno, pow. kielecki, Lasocin, gm. Łopuszno, pow. kielecki  – Kieleckie, [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś; 2008 (wersja podstawowa); www.gwarypolskie.uw.edu.pl; Kieleckie, [w:] Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś; 2010 (wersja rozszerzona); www.dialektologia.uw.edu.pl– Towarzystwo Kultury Języka, Warszawa; grant KBN


Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115