Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Połowniak-Wawrzonek Dorota [dr hab. prof. UJK]

Tematyka pracy badawczej:

Związki frazeologiczne współczesnej polszczyzny, wpływ mediów na frazeologię polską, metaforyka militarna w tekstach współczesnej polszczyzny, język w mediach, frazeologizmy współczesnego języka polskiego motywowane sytuacją gry.

Dorobek naukowy:

1.Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 259-274.

2.„Najbardziej rodzime złoże słownictwa” – frazeologia w badaniach Profesor Danuty Buttler, „Poradnik Językowy” 1994, z. 3, s. 1-13.

3.O zachowanie ciągłości kulturowej. Frazeologizmy i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry, [w :] Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry, Wrocław 1994, s.291-300.

4. Stałe związki wyrazowe w dziełach Aleksandra Fredry – wpływ języka francuskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 10, Kielce 1996, s. 141-147.

5. Metafora Spór (dyskusja, polemika) to walka zbrojna w polskiej frazeologii, „Kieleckie Studia Filologiczne”, pod red. M. Marcjanik, t.13, Kielce 1999, s. 95-113.

6.Frazeologia a kultura, „Inspiracje Polonistyczne” 1999, nr 15/16, s. 52-58.

7.Metafora Polityka to walka zbrojna w polskiej frazeologii, „Poradnik Językowy” 2001, z. 2, 4-21.

8.Metafora Działania ekonomiczne to walka zbrojna w polskiej frazeologii, „Kieleckie Studia Filologiczne”, pod red. M. Ruszkowskiego, t. 16, Kielce 2002,89 -104.

9.Metafora Działania ekonomiczne to walka zbrojna w polskiej frazeologii, „Poradnik Językowy” 2003, z. 2, s. 44-57.

10.Porozmawiajmy o frazeologizmach (szkic interpretacyjno–metodyczny), „Język PolskiLiceum” 2002/2003, r. XVII, nr 2, s. 34-47.

11.Frazeologia – jej znaczenie we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski w Gimnazjum” 2003/2004, r. V, nr 1, s. 7-20.

12.Determinologizacja wielowyrazowych terminów wojskowych, „Poradnik Językowy” 2004,10, s. 35-45.

13.Metafora DZIAŁANIA CELOWE, RYWALIZACJA TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej”, pod red. A.M. Lewickiego, t. 6, Lublin 2004,73-101.

14.Metafora PROCESY PSYCHICZNE TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, pod red.Ruszkowskiego, t. 18, Kielce 2005, s. 53-64.

15.Miłość w nauczaniu Jana Pawła II, |w 😐 Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, pod red.Trzaskowskiego, Kielce 2005, s. 373-400.

16.Rozumieć własną mowę: polisemia wyrazowa a homonimia, „Język Polski w Gimnazjum” 2005/2006, r. VII, nr 3, s. 25-33.

17.Odwołania do „Hymnu o miłości” św. Pawła w tekstach Jana Pawła II, „Język PolskiGimnazjum”, 2005/2006, r. VII, nr 4, s. 7-11.

18.Struktura semantyczna predykatu walczyć, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”,red. M. Ruszkowskiego, t. 20, Kielce 2006, s. 161-171.

19.Ujmowanie PROCESÓW PSYCHICZNYCH jako WALKI ZBROJNEJ, ujawniające siępolskiej frazeologii, „Poradnik Językowy” 2006, z. 8, s. 43-54.

20.Utrwalone połączenia słowne, zawierające nazwy narzędzi walki, w sytuacji motywującej, „Respectus Philologicus”, październik 2006, nr 10 (15), s. 145-157.

21.Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów, „Język PolskiGimnazjum”, R. VIII, nr 4, 2006/2007, s. 39-45.

22.Metaforyka militarna w określaniu pojęć miłość i zaloty, „Poradnik Językowy” 2007, z. 3,46-57.

23.Utrwalone związki wyrazowe, zawierające komponent oznaczający walkę (zbrojną), przedstawiane w sytuacji motywującej, |w 😐 Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, pod red.Trzaskowskiego, Kielce 2007, s. 253-268.

24.Frazeologizmy ktoś rzucił komuś rękawicę, ktoś podniósł a. podjął (rzuconą) rękawicę współczesnej polszczyźnie, |w:| Preteksty, teksty, konteksty, pod red. M. Barańskiego, Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007, s. 363-368.

25.Miłość a miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II, |w 😐 Wyobraźnia miłosierdzia, pod red.P. Borto, ks. R. Kuligowskiego, ks. Z. Trzaskowskiego, ks. A. Żądło, Kraków 2007, s. 273-294.

26.Frazeologizmy współczesnej polszczyzny o motywacji symbolicznej, związane pierwotniesytuacją walki zbrojnej, „Respectus Philologicus”, październik 2007, nr 12 (17), s. 174-185.

27.Związki frazeologiczne współczesnego języka polskiego motywowane sytuacją walki (zbrojnej), Kielce 2008 (monografia).

28.Polska – Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2008, nr 2, s. 51-64.

29.Frazeologizmy motywowane walką zbrojną we współczesnych tekstach o tematyce ekonomicznej, |w 😐 Język w marketingu, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2008, s. 166–175.

30.Ujmowanie sporu słownego w terminach militarnych, ujawniające się we współczesnej polskiej frazeologii, „Respectus Philologicus”, kwiecień 2008, nr 13(18), s. 114-123.

31.Frazeologizmy – ktoś wstąpił a. wszedł z kimś w szranki, ktoś stanął z kimś w szranki a.szrankach – we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 6, s. 82-87.

32.Utrwalone połączenia słowne, zawierające nazwy miejsca walki (zbrojnej), przedstawianesytuacji motywującej, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” pod red. M. Marczewskiej, t. 21, Kielce 2008, s. 17-26.

33.Ujmowanie PEWNYCH PROCESÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZMU LUDZKIEGO jako WALKI (ZBROJNEJ), ujawniające się we współczesnej polskiej frazeologii, „Respectus Philologicus”, Wilno 2009,15, s. 154-163.

34.Zapożyczenia zewnętrzne we współczesnej polskiej frazeologii, |w 😐 Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko – europejski dialog kultur,pod red. M. Marczewskiej,Trzaskowskiego, Kielce 2009, s. 149-159.

35.Narzędzia WALKI wykorzystywane w SPORZE SŁOWNYM (wnioski wynikające z analizy współczesnej polskiej frazeologii), „Rocznik Świętokrzyski” 31, seria A, Nauki Humanistyczne 2009, 21-34.

36.Frazeologizmy KTOŚ ZAKOPAŁ TOPÓR WOJENNY, KTOŚ WYKOPAŁ TOPÓR WOJENNYwspółczesnej polszczyźnie, „Rocznik Świętokrzyski” 31, seria A, Nauki Humanistyczne 2009, s. 35-40.

37.Utrwalone połączenie słowne matki, żony (i) kochanki we współczesnej polszczyźnie, |w 😐 Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, pod red. A. Pierścińskiej-Maruszewskiej,Kowalskiej-Bakalarz, T. Grudniewskiego, Stowarzyszenie Nauka Edukacja i Rozwój, Ostrowiec Św. 2009, s. 289-300.

38.Wpływ wypowiedzi polityków na współczesną polską frazeologię, |w 😐 Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2010, s. 199-209.

39.Wpływ reklamy na współczesną polską frazeologię, |w 😐 Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010,211-222.

40.Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię, Kielce 2010 (monografia).

41.Frazeologizmy i przysłowia wywodzące się z Biblii we współczesnej polszczyźnie, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, pod red.Marczewskiej, t. 22, Kielce 2009, s. 79-91.

42.Tendencja do ekonomii w polskich frazeologizmach powstałych pod wpływem mediów, |w 😐 Zjawisko ekonomii w języku, tekście i komunikacji, pod. red. R. Bizior i D. Suski, Częstochowa 2010, s. 113-127.

43.Frazeologizm Alleluja i do przodu oraz jego modyfikacje we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 68-74.

44.Frazeologizmy wywodzące się z filmowej sagi „Gwiezdne wojny” we współczesnej polszczyźnie, „Respectus Philologicus”, Wilno 2011,19, s. 144-157.

45.Połączenia utrwalone dzięki oddziaływaniu wypowiedzi Lecha Wałęsy (analiza wybranych frazeologizmów), |w 😐 Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, pod red.Zbróga, Kielce 2011, s. 179-198.

46.Ojczyzna i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II, Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, pod red. M. Marczewskiej, Z. Trzaskowskiego, Kielce 2011, s. 219-234.

47.Wyrażenie zimna wojna we współczesnej polszczyźnie, „Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego”, Ostrowiec Św. 2011, nr 1, s. 7-11.

48.Związki frazeologiczne polszczyzny, w których ujawnia się ujmowanie różnych sfer w terminach walki (zbrojnej), „Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego”, Ostrowiec Św. 2011, nr 1, s. 31-40.

49.Frazeologizm okrągły stół (a. Okrągły Stół) we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2011, nr 6, s. 68-72.

50.Narzędzia „WALKI” w POLITYCE, EKONOMII (wnioski wynikającebadań współczesnej polskiej frazeologii), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, pod red. A. Gałczyńskiej, M. Marczewskiej, t. 24, Kielce 2011, s. 5571.

51.Frazeologizmy powstałe dzięki oddziaływaniu piosenek Wojciecha Młynarskiego (analiza wybranych frazeologizmów oraz ich modyfikacji), |w 😐Język nowej literatury, pod red.Michalewskiego, Łódź 2012, s. 115-125.

52.Wpływ komunikatów emitowanych w mediach na współczesną polską frazeologię, „Annales UMCS”,sectio FF Philologiae, vol. XXVII, 2009 (opublikowano w 2012), s. 93-111.

53.Funkcjonowanie wyrażenia gruba linia albo kreska we współczesnym języku polskim, |w 😐 przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, pod red. M. Marczewskiej i S. Cygana, Kielce 2012, s. 457-462.

54. Frazeologizmy współczesnej polszczyzny motywowane sytuacją walki (zbrojnej), „Problemy Frazeologii Europejskiej”, pod red. A.M. Lewickiego, t. IX, Lublin 2012, s. 89-124.

55. Utrwalone połączenie słowne (bo) do tanga trzeba dwojga we współczesnej polszczyźnie, „Rocznik Świętokrzyski” 34, seria A, Nauki Humanistyczne 2013, s. 61-65.

56. Sekundarne znaczenie wyrażenia ojciec chrzestny we współczesnej polszczyźnie, |w 😐 W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku, pod red. M. Bator i A. Kurskiej, Kielce 2013, s. 411-418.

57. Połączenie Polak potrafi we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2014, z. 3, s. 92-97.

58. Frazeologizm (ktoś jest) kobieta pracująca, (żadnej pracy się nie boi) we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2014, z. 7, s. 88-94.

59. Metafora w ujęciu kognitywnym, „Respectus Philologicus” Wilno 2014, nr 26, s. 166-176. 


Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115