Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Zbróg Piotr [dr hab., prof. UJK]

 

Tematyka pracy badawczej: językoznawstwo polonistyczne, kultura języka, komunikacja językowa, dydaktyka języka polskiego

Autor programu telewizyjnego „Bezbłędnie” w TVP3

A. Monografie
 • Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, Kielce 2003, Wyd. AŚ, ss. 216.
 • Wojna o kształcenie językowe. Praktyczny model, Kielce, 2005, MAC Edukacja, ss. 224.
 • Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku, Kielce 2010, wyd. UJK, ss. 264.
 • Podmiot szeregowy we współczesnym języku polskim, Kraków 2012, Libron, ss. 226.
 • Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII, 2018, Kraków, Universitas, ss. 384 (współaut. Zuzanna Zbróg)
 • Grupy apozycyjne w staropolszczyźnie, 2019, Warszawa, PWN, ss. 262.

 

B. Wybrane artykuły naukowe:

 • 1. Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowanie transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu pięć, „Polonica” t. XX.
 • 2. Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem, „Polonica” t. XXI.
 • 3. Formy oboczne przyczyną zakłóceń w procesie porozumiewania się, „Język Polski” LXXXII, z. 4.
 • 4. O dwa tysiące pierwszym i dwutysięcznym pierwszym roku, „Język Polski” LXXXII, z. 5.
 • 5. O wyrażeniach typu mili kolega i koleżanka, „Język Polski”, LXXXIII, z. 3.
 • 6. Domówić, „Język Polski”, LXXXVI, z. 1.
 • 7. O składni wewnętrznej grup apozycyjnych typu Toyota Yaris, „Język Polski”, LXXXVI, z. 4.
 • 8. Składnia grup apozycyjnych typu PKO BP i Prokom Trefl Sopot, „Polonica”, t. XXVI-XXVII.
 • 9. Podmiot szeregowy w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski”, t. LXXXVII, z. 1
 • 10. Zdania z podmiotem szeregowym zawierającym liczebnik we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”LXXXVII, z. 4-5.
 • 11. Zdania z podmiotem towarzyszącym w staropolszczyźnie i współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy” z. 7.
 • 12. Grupy apozycyjne w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski” LXXXVII, z.1, s. 48-54.
 • 13. Składnia przydawki przymiotnej przy podmiocie szeregowym, „Poradnik Językowy”, z. 5/2008, s. 31-41.
 • 14. Podmiot szeregowy w staropolszczyźnie, „Polonica”XXVIII, s. 183-198.
 • 15. Badania nad podmiotem szeregowym w fazie nowopolskiej a rzeczywiste dyspozycje składniowe szeregów, „Język Polski” LXXXIX, z. 4-5, ss. 270-284.
 • 16. Zdania z podmiotem szeregowym w okresie średniopolskim, „Polonica”, t. XXIX, s. 259-274.
 • 17. Staropolskie i współczesne grupy apozycyjne typu miasto Warszawa, „Poradnik  Językowy”, 2009, z. 2, s. 31-46.
 • 18. Norma językowa a skodyfikowana norma językowa – propozycja obiektywizacji opisu, „Język Polski” XCI, z. 2-3, s. 109–116.
 • 19. Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego, „Język Polski”, z. 5, XCIII.            
 • 20. Wpływ płynnej nowoczesności na kulturę języka w komunikacji profesjonalnej, „Respectus    Philologicus”, nr 25 (30), 2014, s. 143-150.
 • 21. Uber die Komplementaritat von Satzen min den Nominalgruppen NPDat / dla NPGen im Polnischen [w:] Prapositionen im Polnischen, „Studia Slavica Oldenburgiensia” 11, s. 101-133, Oldenburg 2003 (współautor).
 • 22. Akomodacje w zdaniach z relatywizacją zawierających w NP w zdaniu głównym liczebnik typu pięć [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 16, 2002.
 • 23. O substytucji frazy NPDat frazą dlaNPGen w zdaniach polskich [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 16, 2002, (współaut.).
 • 24. Związki zgody, rządu i przynależności – dyskusyjne problemy, [w:] „Z problematyki kształcenia językowego. T. 2: Składnia – teoria a praktyka szkolna”, red. H. Sędziak, Białystok, WUwB.
 • 25. Co dalej z [włanczać] [w:] Język a komunikacja 8, t. 1, red. Grzegorz Szpila, Kraków 2005, Tertium.
 • 26. Funkcjonalne kształcenie językowe uczniów – propozycja modelu [w:] „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” t. 20, 2006.
 • 27. Zdania z podmiotem szeregowym w Biblii królowej Zofii [w:] Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007.
 • 28. Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego a potrzeby komunikacyjne uczniów [w:] „Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język”, red. H. Synowiec, Kraków 2007, Wydawnictwo Edukacyjne.
 • 29. Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w prasie [w:] „Język a komunikacja 17:Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy”, Kraków 2007, Tertium, s. 327-338.
 • 30. Składnia podmiotu szeregowego w staropolskich ortylach „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, 2009, t. 21, s. 67-78.
 • 31. O składni pomiędzy orzeczeniem a szeregami współrzędnymi połączonymi spójnikiem ani „Rocznik Świętokrzyski”, 2009, t. 31.
 • 32. Szkolna gramatyka a komunikacja międzyludzka, [w:] „Kwartalnik Polonistyczny” z.1, 2008, s. 39-46.
 • 33. Najczęstsze przykłady naruszania normy językowej w ogólnej polszczyźnie mówionej, [w:] Polszczyzna mówiona: ogólna i regionalna, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009.
 • 34. O błędnym rozumieniu istoty normy językowej (w kontekście składni podmiotu szeregowego), w: „Język a komunikacja 27”: Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, wyd. Universitas 2010.
 • 35. Orzeczenie przy szeregach łączonych spójnikiem typu albo w historii polszczyzny, w: „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” T. 22, 2010.
 • 36. Ustalanie wartości rodzaju gramatycznego form osobowych przy szeregach egzocentrycznych we współczesnej polszczyźnie, w:„Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 1.: Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010.
 • 37. Podmiot szeregowy w homiliach Jana Pawła II w: Idee  i  wartości. Humaniora  Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2011.
 • 38. Educational and psycholinguistic contexts of communication at school  “Studium Vilnense A”), vol. 6, 2009, s. 65-69 , Litwa (współautor).
 • 39. Developing children’s written language as a neglected area of teacher work, w: Profesia ucitela v preprimarnej a primarnej edukacii v teorii a vyskumoch, edit. B. Kasacova, M. Cabanova, Banska Bystrica 2009, s. 371-377 (współautor).
 • 40. Interakcje komunikacyjne w edukacji – stan obecny i możliwości modyfikacji, [w:] „Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń”, red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W.J. Maliszewski,  Bydgoszcz 2008, wyd. Adam Marszałek, s. 332-346. (współautor)
 • 41. Kompetencje komunikacyjne rodziców w procesie wychowania, [w:] „Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania”, red. B. Muchacka, Kraków 2008, wyd. PAT, s. 187-196. (współautor).
 • 42. Jak przygotować uczniów do czytania nowego tekstu, w: „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, T. 18, 2009.
 • 43. Ramy tekstowe w procesie formowania aktywnego czytelnika, w: „Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, T. 18, 2009.
 • 44. O konieczności włączenia kształcenia komunikacji interpersonalnej w toku studiów nauczycielskich, w: „Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia”, Wrocław, s. 77-85.
 • 45. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej uczniów I etapu edukacyjnego – potrzeby, wiedza, umiejętności, „Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym”, red.K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga, Lublin 2009, s. 298-308, (współautor).
 • 46. Skutecznie się komunikować, czyli o najważniejszej kompetencji uczniów w kształceniu polonistycznym, w: „Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym”, red. R. Makarewicz,  Olsztyn 2010.
 • 47. Selected strategies of neuro-linguistic programming enhancing a teacher’s communicative competence,„Studium Vilnense A”, vol. 8, 2011, s. 50-62.
 • 48. Kompetencje interpersonalne dyrektora w kontekście zarządzania szkołą, w: „Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji. Kontekst, kultura, środowisko” , red. K. Czerwiński, Toruń 2010.    
 • 49. „Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego”, 2013, Język Polski, rocznik XCIII; 52-58.
 • 50. „Kultura języka polskiego dziś”, 2013, Język Polski, XCIII, z. 5, 344-352.
 •  51. „Serwer dedykowany, akumulator dedykowany”, 2014, Język Polski CIII, 4; 51-55.
 • 52. „Składnia grup z podstawą miasto w polszczyźnie do 1939 roku”, 2014, Prace Filologiczne, 421-435.
 •  53. „Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN”, 2015, Język Polski XCV; 214-230.
 •  54. „Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej wywołane negatywną oceną poprawności wypowiedzi”, 2015, Socjolingwistyka, 29, 121-134.
 •  55. „Ciągłość i zmiana w skodyfikowanej normie językowej w minionym stuleciu”, 2016, Poradnik Językowy, z. 6 (735),  7-19.
 •  56. „Jak w normie skodyfikowanej przechowuje się pamięć o recesywnych elementach języka”, 2017, Język Polski, XCVII, z. 3, 87-101.
 • 57.  „Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny”, 2018, Polonica, XXXVIII, 127-143.
 • 58. „Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze publicznej”, Język a Kultura,
 • 59. „Wpływ płynnej nowoczesności na kulturę języka w komunikacji profesjonalnej”, 2014, Respectus Philologicus, 25 (30)140-148.
 •  60. „Składnia orzeczenia czasownikowego przy wyrażeniach typu pierwszy i drugi zawodnik”, 2015; Respectus Philologicus, 28 (33), 143-153.
 •  61. „NLP Linguistic Patterns in the Communication Between a Teacher and a Student”, 2015; Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 237-244.
 • 62. „Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne”, 2018, Respectus Philologicus, 33 (38), s. 38-48.
 • 63. „Reprezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów”, 2017, Socjolingwistyka, 31, 205-230 (współaut. ).
 • 64. „Eklektyzm językowy w tekstach wyroków sądu”, 2018, Poradnik Językowy, z. 6, s. 66-79 (współaut. ).
 • 65. „Dychotomia konceptualizacji świata w dyskursie instytucjonalnym”, 2018, Socjolingwistyka, 32, 63-75 (współaut.).
 • 66. „Reprezentacje społeczne jako nośniki pamięci zbiorowej”, 2016, Horyzonty Wychowania, 15 (36); 11-27 (współaut. ).
 • 67. „Językowe i pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym”, 2017; Respectus Philologicus, 36; 70-81 (współaut. ).
 • 68. „Konstruowanie reprezentacji społecznej naukowca w tytułach prasowych”, 2017, Horyzonty Wychowania,  t. 16 (39), 91-111 (współaut.).

 • 69. Evaluation as a Source of Reflection for a Teacher Educator in the Process of Creating Methodological Projects, in: „Teacher educators and teachers as learners international perspectives” 2014, Kraków, LIBRON.
 • 70. The use of “modellig” in the joint, mutual studying of lecturers, teachers and students, in: „Univerzitné vzdelávanie v dilemách súčasnej doby”, 2015, Universita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • 71. Czytanie kierunkowane w procesie wspomagania rozumienia tekstu przez uczniów z hiperdysleksją, w: „Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi” 2013, Kraków, LIBRON.
 • 72. Teaching reading effectively – knowledge and skills of teachers, in: „Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukacji”, 2012, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity (współaut.).
 • 73. Czy szerzące się ostatnio w mediach wyrażenie twarde dowody jest po polsku, w: „Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie”, 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 74. O wybranych relacjach między wychowaniem językowymi i kompetencjami komunikacyjnymi uczniów, w: „Języka a Edukacja 4. Wychowanie językowe”, 2015, Opole, wyd. Uniwersytet Opolski.O potrzebie ustawicznego kształcenia kompetencji komunikacyjnych uczniów we współczesnej szkole, w: „Komunikacja w przestrzeni edukacyjnej”, 2016, Kielce, Staropolska Szkoła Wyższa.
 • 75. Komponent retoryczny o funkcji perswazyjnej w tekstach prawnych, w: „Powinowactwa retoryki”, 2017, Poznań, wyd. UAM (współaut.).
 • 76. Jak naukowo stratyfikować klasy przynależności elementów języka do normy skodyfikowanej, w: „Wybrane aspekty badań nad normą językową”, 2018, Kraków, Libron.

C. Redakcja naukowa
 • 1. „Rocznik Świętokrzyski” t. 31, wydawca: KTN, ISSN 1427-5910, 2009.
 • 2. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 1.: Od gramatyki do języka w komunikacji, Kielce 2010, ss. 262.
 • 3. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 2.: Od leksyki do języka poezji, Kielce 2010, ss. 274.
 • 4. „Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych”, T. 3.: Od języka w działaniu do   leksyki, IFP UJK, Kielce 2011.
 • 5. Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi, red. Piotr Zbróg, Ewa Boksa; Agata Michalska, 2013, Kraków, LIBRON, ss. 286.
 • 6. Wybrane aspekty badań nad normą językową, red. Piotr Zbróg, 2018, Kraków, Libron, ss. 272.

D. Poradniki językowe, słowniki
 • 1. Język na miarę. Praktyczne porady dla polonistów, Kielce 2009, Grupa Edukacyjna.
 • 2. Słownik ortograficzny współczesnej polszczyzny, Kielce 2002, MAC Edukacja.
 • 3. Podręczny słownik ortograficzny języka polskiego, Kielce 2002, MAC Edukacja.
 • 4. Słownik ortograficzny dla uczniów klas I-III, Kielce 2003, MAC Edukacja.
 • 5. Podręczny słownik terminów gramatycznych, Kielce 2004, MAC Edukacja.
 • 6. Słownik poprawnej pisowni polskiej, 2014, Kraków, LIBRON, ss. 466.
 • 7. Słownik ortograficzny klasy 1-3, 2016, Kielce – Warszawa, Grupa Edukacyjna S.A., 280.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115