Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Wójcik Mirosław [dr hab. prof. UJK]

Mirosław Wójcik, dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ur. 1960 r.; historyk literatury, edytor i tłumacz; biograf Emila Zegadłowicza, autor pierwszej w historii polskiej literatury monografii życia i twórczości autora Zmór (Pan na Gorzeniu, Wydawnictwo UJK, Kielce 2005; również w jego opracowaniu Zmory w serii Biblioteka Narodowa, Wrocław 2006); ostatnio opublikowane książki: „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, IFP, Kielce 2008, Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938), PIW, Warszawa 2009, Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tłumaczenie z jęz. angielskiego) W.A.B., Warszawa 2009. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współpracuje z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, współedytor Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (edycja krytyczna pod red. Włodzimierza Boleckiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków); publikował na łamach m.in. „Akcentu”, „Tekstów Drugich”, „Midrasza”.

zainteresowania naukowe:

historia literatury okresu Dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska

prace badawcze i inne:

udział w pracach Fundacji Biblioteca Benedetto Croce z siedzibą w Neapolu, Biblioteki Narodowej w Warszawie i Wydawnictwa Literackiego w Krakowie związanych z uporządkowaniem i opisaniem w bazie danych Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Neapolu oraz stworzeniem jego wersji cyfrowej do wykorzystania w pracach edytorskich i naukowych – w ramach tego projektu digitalizowanie archiwum pisarza w Neapolu

udział w pracach edytorskich projektu Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pod red. prof. Włodzimierza Boleckiego; publikacja Wydawnictwa Literackiego zamierzona na lata 2010-2019 (opracowanie znacznej części tomu 1: Publicystyka 1935-1946, 2: Publicystyka 1947-1956 oraz 3: Publicystyka 1957-2000 [w druku]).

współudział w zorganizowaniu wystawy „A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People”; organizatorzy: Xavier University w Cincinnati, Ohio; Hillel Jewish Student Center w Cincinnati; The Shtetl Foundation z Nowego Jorku; we współpracy z Pope John Paul II Cultural Center of Washington; http://www.blessingexhibit.org

Prof. Mirosław Wójcik, Ph.D.

personal web site: http://mswojcik.thatswho.im

Education:

1982–1987 Polish Philology at Wyższa Szkoła Pedagogiczna in Kielce, Poland

1991–1994 Ph.D. student at the Jagiellonian University of Kraków, Poland

1994          Ph.D. in literary studies from the Jagiellonian University of Kraków, Poland (doctoral thesis Człowiek-nikt. Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen [Man as Nobody. The Prose Writing of Edward Stachura in the Context of Zen Buddhism], Kielce 1998; thesis supervisor: Prof. Jan Błoński, Ph.D)

2006          habilitation in literary studies from The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (habilitation thesis Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza (The Master of Gorzeń. Emil Zegadłowicz’s Life and Works)

Cooperation and participation in the scientific and cultural organisations:

  • since March 17 2004 – a member of The Polish Association for Jewish Studies (Institut of Religious Studies, Jagiellonian University of Kraków, Poland),
  • since 2005 – Polish agent of the „Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People” exhibition organized by the Xavier University of Cincinnati, Ohio; Hillel Jewish Student Center of Cincinnati; The Shtetl Foundation of New York and the Pope John Paul II Cultural Center of Washington. Details: http://www.blessingexhibit.org
  • since 2007 – a member of the Living Memory. A Jewish Cemetery Restoration Project – in cooperation with Rabbi Abraham Ingber (Founding Director of the Interfaith Community Engagement, Xavier University of Cincinnati) and dr Michael Lozman (Founder and President of Eastern European Jewish Cemeteries Project),
  • The Edward B. Brueggman Center for Dialogue of Xavier University, Cinncinati, Ohio,
  • Interfaith Community Engagement, Gallagher Student Center of the Department of Theology at Xavier University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.,
  • The Holocaust Centre, Laxton, Newark, Notts., England,
  • Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Napoli, Italia
  • Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, Poland.

Odnośnik do Internetowej strony Prof. Mirosława Wójcika

Publikacje:

1992

1. Cywilizacja w pułapce ideologii albo o powinnościach artysty w XX wieku, w: O Gustawie Her­lin­gu-Grudzińskim, WSP Kielce 1992, s. 21–31.

 1993

2. Paul Johnson, Historia Żydów [tyt. oryg. A History of the Jews], rozdz. IV. „Platan” Kraków 1993.

3. Chone Shmeruk, Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. „Akcent” 1993 nr 1-2.

 1994

4. David Attenborough, Na ścieżkach życia [tyt. oryg. The Trials of Life], rozdz. X. Warszawa 1994.

 1995

5. Byt totalny (analiza twórczości lirycznej E. Stachury), w: Wiersze dla maturzysty, WSP Kielce, 1995, s. 135-150.

6. Widzieć jasno z oddalenia, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim 2, WSP Kielce 1995, s. 91-103.

 1996

7. Uścisnęliśmy sobie ręce, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta Lokalna, Kielce. Sandomierz”), 29–30 czerw­ca 1996 r., s. 3.

 1997

8. Naprawić świat – Beth Shalom Holocaust Memorial Centre, „Dos Jidysze Wort. Słowo Żydowskie”, 1997, 30 maja, nr 11 (141), s. 6.

9. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część I – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 3 czerwca, nr 127 (2420), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3.

10. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część II – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 4 czerwca, nr 128 (2421), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3.

11. Rozmowa spisana nocą – wywiad z Gustawem Herlingiem–Grudzińskim, „Gazeta Wyborcza” 1997, 18 czerwca, nr 140 (2433), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3

12. Listy Wolfa Lewkowicza, „Midrasz. Pismo Żydowskie”, 1997 nr 6, s. 40–44.

 1998

13. Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Wydawnictwo WSP, Kielce 1998, s. 322.

 1999

14. Notatnik Emila Zegadłowicza 1928–1937, „Akcent” 1999 nr 2, s. 45 – 58.

15. Rozmowa spisana nocą. Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Mirosław Wójcik, „Akcent” 1999 nr 2, s. 176 – 182.

16. Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 95–97.

17. W. Z. Balon, Walki w Appeninach. Od Santa Sofia do Predappio i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r. – „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–107 (opr. rękopisów).

18. W. Z. Balon, Ze skolnyj zyimi przyjaciołom, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–103 (opr. rękopisów).

 2000

19. Tytus i Elżbieta. Biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie ma­ter­ia­łów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 24–44.

20. Skandale pani Krysi (rec. książki Krystyny Kolińskiej, Zegadłowicz. Podwójny żywot Mikołaja Srebrempisanego, „Trio”, Warszawa 2000), „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 93–94.

21. Emil Zegadłowicz „Skróty kronikarskie”. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 paź­dzier­ni­ka 1939 r., „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2000 nr 4, s. 55-84.

22. Emil Zegadłowicz – Stefan Żechowski. Korespondencja 1936-1939, „Akcent” 2000 nr 1-2, s. 260-296.

2001

23. Symbolika przestrzeni i miejsca w powieści „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, red. Jan Pacławski, KTN, AŚ, WBP, Kielce 2001, s. 121–136.

24. Julian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza, „Akcent” 2001, nr 3, s. 154–162.

2002

25. Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja 1936–1944. Wstęp, o­pra­co­wanie tekstu, przypisy i indeks Mirosław Wójcik. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kiel­ce 2002, t. 1–2, s. 427+234+19 nlb.

26.Nieznany rękopis Emila Zegadłowicza – „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, tom XV, red. prof. Jan Pacławski, s. 57-87

27. Lata uniwersyteckie Emila Zegadłowicza – „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, tom XV, red. prof. Jan Pacławski, s. 37-55.

2003

28. Jan KrzysztofczykPisarze regionu świętokrzyskiego, red. prof. Jan Pacławski. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2002, seria I, tom 10, s. 89–117.

29. Chone Shmeruk, Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. Polish-Jewish Relations in the Historical Fiction [w:] tenże, Świat utracony. O twórczości Isaaca Bashevisa Singera, pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Wydawnictwo UMCS, s. 131–146 [tłumaczenie z języka angielskiego].

30. Bolesław Leśmian – glosa do biografii, „Akcent” 2003, nr 1-2, s. 134–142.

recenzja wydawnicza: Polski Słownik Biograficzny, , hasło „Edward Stachura”, autor hasła: prof. dr hab. Stanisław Burkot – PAN, Kraków 2003, tom XLI/3, zeszyt 170, s. 347–348. ­

2004

31. Like a Voice Crying in the Wilderness. The Correspondence of Wolf Lewkowicz, „Polin. Studies in Polish Jewry” 2004, vol. 17, Oxford – Portland, Oregon, USA, The Littman Library of Jewish Civilization, s. 299–323.

32. Księga Gości i Zdarzeń. „Miscelaneiczne pêle-mêle” Emila Zegadłowicza, „Teksty Drugie” 2004, nr 4 (88), s. 214–234.

33. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum – „Akcent” 2004, nr 3-4 (97–98), s. 27–32.

34. hasło „Stawar Andrzej”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2004, tom XLII/4, zeszyt 175, s. 590–596.

2005

35. Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 559+5+24 nlb.

36. Wasz korespondent donosi – dzieje zaginionego dramatu Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 33-51 [tom ukazał się w druku w maju 2005].

37. W obliczu śmierci. Ostatnie lata życia i testament Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 53-70 [tom ukazał się w druku w maju 2005].

38. Widmo cenzury w twórczości Emila Zegadłowicza, w: Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 287-308.

39. „Nie ma ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka”. Problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2005, nr 9, s. 59–83

40. hasło „Stępowski Tadeusz”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2005, tom XLIII/4, zeszyt 179, s. 566–568.

41. Habent sua fata libelli…, Kulisy skandalu literackiego. Rzecz o „Motorach” Zegadłowicza, Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, opr. Jolanta Drążyk, Kielce 2005, s. 4-5 [Katalog Wystawy zorganizowanej przez Oddział Zbiorów Specjalnych BG AŚ].

2006

42. A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People, „Studia Judaica” 2006, nr 1 (17), s. 187–190.

43. „Stworzymy Polsce nową erę kultury”. Listy Jerzego Hulewicza do Emila Zegadłowicza z lat 1918–1932, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, red. Janusz Detka, Anna Kurska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, t. 19, s. 170–187.

44. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem, „Akcent” 2006, nr 4, s. 168–190.

45. hasło „Stolarzewicz Ludwik”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2006, tom XLIV/1, zeszyt 180, s. 71–73.

2007

46. Emil Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 309. Wstęp, s. I–CXXV, opracowanie tekstu powieści, s. 1–490, przypisy.

47. Nie zabijaj. Problematyka etyczna powieści Jana Krzysztofczyka „Kłopot Pana Boga”, w: Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura, pod redakcją Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s.157–173.

48. Estetyczna konstrukcja czy historyczne kłamstwo? Obraz cierpienia i geneza zła w powieści Williama Styrona „Wybór Zofii”, w: Preteksty – Teksty – Konteksty. Pod redakcją Macieja Barańskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 165–180.

49. Wyprowadzam pół wieku z bezsensu (Jubileuszowo o poezji Władysławy Szproch), „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 2007, nr 3–4, s. 24–31.

2008

50. „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, wstęp, opracowanie tekstu i przypisy Mirosław Wójcik, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 404, 65 il.

51. „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Stanisława Wysocka w roli reżysera dramatu epistolarnego, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008, t. 30, s. 115–133.

2009

52. Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938). Opracował i wstępem opatrzył Mirosław Wójcik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009 (wydanie I, oprawa twarda, ilustracje czarno-białe, 307 s. ISBN 978-83-06-03162-1).

53. hasło: „Swinarski Artur Maria”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2009, zeszyt 188 (T.XLVI/1), s. 137–141.

2010

54. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 1 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935–1946, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Włodzimierz Bolecki, Justyna Chłap-Nowakowa, Adam Fitas, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik [ok. 60% całości tomu], Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, 756 s., ISBN 978-83-08-04419-3 [data publikacji: 31 grudnia 2009].

55. Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tytuł oryginału: On Burning Ground, New York 1999), W.A.B., Warszawa 2010, wydanie: I, przekład: Mirosław Wójcik, format: 13,9 x 20,2 cm, 280 s., ilustracje: zdjęcia czarno-białe, ISBN 978-83-7414-777-4.

                rec.: Magdalena Komar, Cena życia, cena sumienia, „Nowe Książki” 2011, nr 4, s. 14.

56. Historia jako motyw konstrukcyjny powieści Andrzeja Kuśniewicza Król Obojga Sycylii [w:] Lux Lucet in Tenebris. Księga pamiątkowa z okazji nadania prof. Bernardowi Kozirógowi doktoratu honoris causa, red. Karol Grant-Skiba, Zbigniew Lew-Wojciechowski, „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2010, t. 2, s. 73-103.

57. hasło: „Szantroch Tadeusz Mieczysław (1888–1942)”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2010, zeszyt 192 (T. XLVII/1), s.

58. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, wywiad Magdaleny Wach z Mirosławem Wójcikiem „Wici. Info. Kulturalny Informator” 2010, nr 37 (lipiec-sierpień), s. 42–46.

59. Topika akwatyczna w powieści Emila Zegadłowicza Martwe morze, w: Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opawa 13-14 listopada 2007, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavé. Fliozoficko-Přírodovĕdecka Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Opava [Republika Czeska] 2009, s. 183–190 [tom ukazał się w listopadzie 2010].

2011

60. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 2 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947–1956, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Joanna Bielska-Krawczyk, Tomasz Bocheński, Włodzimierz Bolecki, Marek Chodakiewicz, Rafał Habielski, Elżbieta Kaczyńska, Tadeusz Klimowicz, Agata Kłopotowska, Michał Lachman, Agata Przybylska, Katarzyna Taras, Krzysztof Uniłowski, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Wojciech Włodarczy, Mirosław Wójcik, Joanna Zając, Marta Zielińska, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, 668 s., ISBN 978-83-08-04487-2 [data publikacji: ok. 3 stycznia 2011].

61. „Spełniam swój obowiązek aż do końca…” – propozycje interpretacyjne opowiadania Franza Kafki Lekarz wiejski (Ein Landarzt), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” 2010, tom 23, pod red. Mirosława Wójcika, s. 117–132 [tom ukazał się w 2011 r.].

2012

62. Alicja po drugiej stronie drzwi, „Midrasz” 2012, nr 2 (166; marzec–kwiecień), s. 48–53.

63. Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. Red. naukowa: Marta Bolińska, Janusz Detka, Mirosław Wójcik, Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, 175 s.

2013

64. Symbolika kamienia w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1, pod redakcją naukową Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 305–321. ISBN 978-83-7271-3; ISBN 978-83-7271-5; 1 a.a.

65. hasło: „Sztajnsberg Marian” (1887–1943), Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080.

66. hasło: „Sztaudynger Jan (1904–1970)”, Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080.

66. Alice Coleman Schelling, Alicja po drugiej stronie drzwi, (tytuł oryg. Joanna. Recollections) z języka angielskiego przełożył Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Warszawa 2013, ISBN 978-83-61850-97-7.

67. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 3 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957–1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955–1967, red. Włodzimierz Bolecki, zebrali: Zdzisław Kudelski, Violetta Wejs-Milewska, oprac. Justyna Błażejowska, Justyna Chłap-Nowakowa, Marek Chodakiewicz, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Andrzej Jagodziński, Tadeusz Klimowicz, Andrzej K. Kunert, Małgorzata Łukasiewicz, Janusz Ostrowski, Agata Przybylska, Jerzy Snopek, Katarzyna Taras, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, 1309 s., ISBN 978-83-08-04724-8.

68. Droga moja i świat. Listy Stefana Żechowskiego do Mariana Ruzamskiego 1933–1936. Wstęp, opracowanie tekstu i przypisy Mirosław Wójcik. Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2013, 252 s., 978-83-936660-2-7., 8,5 a.w.

69. Yaffa Eliach, Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu, tyt. oryg. Hasidic Tales of the Holocaust, Oxford University Press, New York 1982, z języka angielskiego przełożył Mirosław Wójcik, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2014, 333 s. ISBN 978-83-7688-147-8.

 

2014

70. Yosef Hayim Yerushalmi, ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć, tyt. oryg. Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle and London, University of Washington Press, Washington 1996, przekład Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 175 s., ISBN 978-83-61850-31-1, 9,5 a.w.

 

2015

71. Jon Western, Joshua S. Goldstein, Interwencje humanitarne osiągnęły dojrzałość – studium przypadku: od Somalii po Syrię [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M. J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 115–124, ISBN 978-83-7507-177-1; 07 a.a.

72. Nathalie Tocci, O pojęciu siły politycznej i normach [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M.J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 125–151, ISBN 978-83-7507-177-1; 2, 27 a.a.

73. Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863. Tekst opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Wiesława i Mirosław Wójcikowie, przedmowa Wiesław Caban, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 151 s., ISBN 978-83-941204-4-3, 10, 1 a.w.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115