Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Bolińska Marta [dr hab. prof. UJK]


Tematyka pracy badawczej:

 

 • proza XX wieku,
 • literatura regionu świętokrzyskiego,
 • gatunki dziennikarskie,
 • audiodeskrypcja,
 • dziecko i dzieciństwo w literaturze, kulturze i edukacji.

 

Monografie

 • Przez „Świat Młodych” do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce 2004;
 • Na papierze i w eterze. O wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy, Kraków 2006;
 • Kobiet trzy portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego (Zofia Bukowiecka, Agnieszka Barłogowa, Halina Snopkiewicz), Kraków 2009;
 • Komunikacja czytelnicza: dorośli-dzieci. Uwarunkowania i efekty lektury, Kraków 2010;
 • Zdarzenia niepunktualne. Biograficzny i antropologiczno-kulturowy kontekst opowieści o biegu ludzkiego życia w prozie Doroty Terakowskiej, Kielce 2013;
 • Kreatywność w edukacji humanistycznej, Kielce 2014 (wspólnie z Aleksandrą Potocką-Kuc).

Rozdziały w monografiach

 • Halina Snopkiewicz, [w]: Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce 1997, tom 6, s. 227-266;
 • Agnieszka Barłóg, [w]: Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce 1998, tom 8, s. 9-40;
 • Świętokrzyżczyzna, czyli kilka uwag o prasowym debiucie Gustawa Herlinga – Grudzińskiego,  [w]: O Gustawie Herlingu – Grudzińskim, cz. 3, Kielce 1999, s. 95 – 111;
 • Sonaty moralnego niepokojuJ. Domagalik i jego krótkie formy epickie, [w]: Szkice o literaturze XIX i XX wieku. Prace dedykowane prof. J. Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce 2000, s. 175 -215;
 • Retoryka akapitów inicjalnych w Kamieniu na kamieniu W. Myśliwskiego (zarys problemu), [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Kielce 2001, s. 153-174;
 • Literatura dla dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim, [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce 2002, tom 10, s. 325-347;
 • Poza słowem – Gombrowiczowski topos dzieciństwa, [w]: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, cz.3, Kielce 2003, s. 103-126;
 • Od narracji baśniowej po głosowy teatr Marii Konopnickiej (O retorycznych wartościach literackiej baśni), [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, pod red. J. Sztachelskiej oraz J. Maciejewskiego i E. Dąbrowicz, Białystok 2004, s. 351-370;
 • Awantury, przygody i przypadki, czyli o ilustracjach okładkowych w wybranych książkach E. Niziurskiego, [w:] O twórczości E. Niziurskiego, Kielce 2005, s. 41-62;
 • Mowy na koniec milenium. Struktura wybranych przemówień Jana Pawła II (VII pielgrzymka do Polski), [w:] Słowo – Myśl –Ethos w twórczości Jana Pawła II, Kielce 2005, s. 169-188;
 • Od dziennikarstwa do literatury. O pisarstwie Janusza Domagalika, [w:] W kręgu literatury i języka, red. A. Grochulska, Piotrków Trybunalski 2005, s. 103-122;
 • Powieść to też labirynt, czyli Dorota Terakowska o sobie i swoich książkach, [w:] Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce 2005, s. 25-35;
 • W przestrzeni (nie)świadomego? (między Końcem świata K. I. Gałczyńskiego a Andante con speranza J. Domagalika), [w:] Życie i dzieło Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kraków 2005, t. 1, s. 327-347;
 • Zofia Bukowiecka, [w]: Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria II, tom 2, Kielce2005, s. 37-77;
 • Dobre adresy Doroty Terakowskiej. Wokół tematyki felietonów, [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce 2006, s. 145-173;
 • Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie, [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce 2006, s. 201-226;
 • Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury (z punktu widzenia współczesnej szkoły), [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, Lublin2006, s. 151-160;
 • Cisza-dźwięk-wizja. O intersemiotycznej naturze tekstów kultury docierających do młodego odbiorcy, [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, pod red. B. Myrdzik i I. Morawskiej, Lublin 2007, s. 411 – 424;
 • Narracje „historyczne” Zofii Bukowieckiej, [w]: Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona (przy współpracy K. Gajdy), Kraków 2007, s. 371-383;
 • Obszary dzieciństwa w „Widnokręgu” W. Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego II, pod red. J. Pacławskiego, Kielce2007, s. 157-182;
 • Dorastanie reportera. Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” (od lektury do metody), [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, W, Furmana, Opole 2008, s. 217-226;
 • Przypisany żywiołowi powietrza, czyli motyw ptaka w wybranych utworach Stanisława Rogali, [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali, pod red Z. Trzaskowskiego, Kielce 2008, s. 135-154;
 • Śladem „Nocnego krzyku” S. Rogali (wrażenia nie tylko akustyczne), [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali , pod red Z. Trzaskowskiego, Kielce 2008,  s. 155-167;
 • Kształt piękna ukryty w DS?O „Poczwarce” Doroty Terakowskiej, [w:] Dialog kultur w edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2009, s. 217-222;
 • Gombrowicz i ciało emocjonalne (wokół „Pornografii”), [w]: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim IV, pod red. J. Pacławskiego i A. Dąbrowskiego, Kielce2009, s. 75-96.
 • Pejzaże dzieciństwa a koncepcja autobiograficznej pamięci (na wybranych przykładach), [w]: Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, pod red. Z. Trzaskowskiego i J. Wolskiego, Rzeszów 2010, s. 18-42.
 • Potrzeby hubrystyczne jako czynnik twórczej transgresji (na wybranych przykładach), [w]: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik i M. Karwatowskiej, Lublin 2011;  
 • Codzienna ze sobą rozmowa, czyli bohaterowie powieści „Nagi sad” o sztuce czytania, [w]: O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Pacławskiego i A. Dąbrowskiego, Kielce 2012, s. 137-153;
 • Reportażystki przekraczanie granic (Dorota Terakowska, „Próba generalna”),[w]: W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Pani prof. Elżbiecie Koniusz, pod red. M. Marczewskiej i S. Cygana, Kielce 2012, s. 77-94;
 • Media – wartość –dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej, [w]: Wartość w mediach. Z dolin na szczyty, pod red. A. Baczyńskiego i M. Drożdża, Tarnów 2012, s.  221-236;
 • Symbolika czerwieni w wybranych utworach D. Terakowskiej, w: Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, pod red. Z. Ożóg-Winiarskiej, Kielce 2014, s. 187-201.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych, O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób  z  zaburzeniami komunikacji językowej. Redakcja merytoryczna: Ewa Boksa, Kraków 2014.

Publikacje naukowe międzynarodowe

 • «Ищущий индивидуалист» или первая попытка комплексного исследования художественного своеобразия прозы для молодежи Януша Домагалика, w: Language & Culture, zeszyt 5, tom IV/1, Kijów 2002, s. 44-48.
 • Andrzej Potebnya’s life and experiences in Poland, w: Language & Culture,  zeszyt 9, tom II(90), Kijów 2007, s. 237-239.

 

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych

 • „Kocham leniwe piachy ziemi Żeromskiego”, czyli o dylogii „Słoneczniki” i „Paladyni” H. Snopkiewicz,  „Studia Kieleckie Seria Filologiczna” 1997, nr 1, s. 39-48;.
 • Zjawisko nowomowy (wybrane problemy), „Kieleckie Studia Filologiczne” 1997, t. 11, s. 207 – 219;
 • Między życiem i śmiercią – analiza i interpretacja sonetu L. Staffa Zabite drzewo, „Studia Kieleckie Seria Filologiczna” 2000, nr 2, s. 39-47.
 • Młodzieży i dzieci o przyrodzie twórczość własna,„Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2001, nr 3, s. 93-115;
 • Gra z konwencją źródłem zabawy twórcy i czytelnika – J. Domagalik Pięć przygód detektywa Konopki,  „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, tom XV, s. 141-162;
 • Dorosły urok dziecięcej bajki (Jak mała Agata szła na koniec świata J. Domagalika), „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2003, nr 4, s.99-115;
 • Typologia wpisana w trójkąt – o bohaterach szkolnych opowieści Edmunda Niziurskiego, „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2003, nr 4, s. 83-97;
 • Logocentryczne słuchowiska radiowe (na podstawie utworów J. Domagalika), „Rocznik Świętokrzyski” 2004, Seria A, Nauki Humanistyczne, tom 28, pod red. J. Detki i M. Meduckiej, s. 111-124;
 • Fingowanie czy asertoryczność?w Błogosławionej, świętej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2005, nr 5, s. 5 -19;
 • W kręgu mediów. Widowiska telewizyjne i scenariusze filmowe Janusza Domagalika, „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2005, nr 5, s. 21-40;
 • Formy epickie wobec nowomowy, „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2007, nr 6, s. 13-36;
 • Urok radiowego słuchowiska, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2008, nr 3, s. 75-81;
 • Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach), „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2008, Seria XIV, s. 447–460;
 • By pojąć Miłość, która tuli (refleksja o wierszach ks. Jana Wala), „Studia Socialia Cracoviensia” 2010, nr 2, s. 217-229;
 • Na styku pokoleń. O „rodzinnych” opowieściach Ewy Ostrowskiej, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe”2010, nr 1-2;
 • Gdzie jest miejsce na rytuał w świecie dziecka?, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego” 2010, tom 23, s. 7-19;
 • Kto dziś jeszcze czyta dzieciom? (cele i skutki spotkania z książką),  „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna” 2011, nr 7, s. 157-172;
 • W stronę twórczej transgresji, czyli o postawie Jana Pawła II (1920-2005) wobec literatury i jej przedstawicieli , „Studia Socialia Cracoviensia” 2011, nr 2, s. 49-62;
 • W przestrzeni krótkich form, ”Studia Filologiczne UJK” 2012/2013, tom 25/26, s. 352-355;
 • W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem…, „Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 3, s. 99-114;
 • Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji, „Studia Socialia Cracoviensia” 2014, nr 6, s. 169-180;
 • Wspomaganie i usprawnianie w praktyce pedagogicznej i logopedycznej (przegląd metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),  Studia Filologiczne UJK 2014, tom 27, s. 173-191.

 

Hasła w słownikach

 • Stefański Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII/2, z. 177, Warszawa-Kraków 2005, s. 246-248;
 • Bukowiecka Zofia, [w]: Świętokrzyski Słownik Biograficzny, tom 2, pod red. J. Szczepańskiego, Kielce 2009, s. 75.

 

Redakcja czasopism naukowych

 • Marta Bolińska, Iwona Gądek, „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna KTN” 2011, nr 7.

 

Redakcja tomów zbiorowych

 • Marta Bolińska, Krzysztof Gurba, W cieniu ciszy. Pamięci Bartka Zdunka, Kraków 2011.
 • Marta Bolińska, Janusz Detka, Mirosław Wójcik, Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego, Kielce 2012.

Nagrody

 • 2001 – Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora AŚ  za wyróżniające osiągnięcia naukowe
 • 2010 – Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora UJK za wyróżniające osiągnięcia naukowe
 • 2013 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Prezydenta RP
 • 2014 –  Medal Komisji Edukacji NarodowejPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115