Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Senderska Joanna [dr hab. prof. UJK]

Dr hab. Joanna Senderska prof. UJK

jsenderska@ujk.edu.pl

Tematyka pracy badawczej:

Szyk składników zdania pojedynczego i złożonego w polszczyźnie; zastosowanie gramatyki generatywnej do opisu tekstów staropolskich; porównanie transformacyjno-generatywnego modelu gramatyki współczesnego języka polskiego z hipotetycznym modelem polszczyzny minionych epok; historia składni języka polskiego; cechy składniowe i stylistyczne tekstów literackich (zwłaszcza dawnych); rozwój normy języka polskiego; zależności między schematami wersyfikacyjnymi a realizowanymi w tekście schematami składniowymi.

Dorobek naukowy:

Publikacje

Książki:

Zależności między schematami zdań a strukturą wiersza Jana Kochanowskiego, Kielce 1999.

Państwo i samorząd. Podręczny słownik nie tylko dla uczniów, Kielce 2004.

Składnia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Kielce 2013.

Zdania względne w historii polszczyzny, Kielce 2013.

Artykuły:

 1. O pewnym rodzaju inwersji w polskiej poezji barokowej, „Polonica” XVIII, 1997.
 2. Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z „Psałterza    Dawidowego” Jana Kochanowskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 13, red. M. Marcjanik, 1999.
 3. Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 16, red. M. Ruszkowski, 2002, s. 61–67.
 4. Poezja a gramatyka, „Język Polski w Liceum” 2002, nr 4.
 5. O odmianie i pisowni imion i nazwisk, „Język Polski w Gimnazjum” 2002, nr 4.
 6. Czym jest komunikacja językowa, „Język Polski w Gimnazjum” 2004, nr 1.
 7. Uwagi na temat imiesłowów nieodmiennych w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Polonica” XXVI-XXVII, 2006, s. 287-298.
 8. O negacji w modelu gramatyki generatywno-transformacyjnej, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 20, red. M. Ruszkowski, 2006, s. 15-24.
 9. Kilka uwag na temat zdań względnych z zaimkiem typu KTÓRY w Rozmyślaniu przemyskim, [w]: Dialog z rzeczywistością. Literatura. Język. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 289–296.
 10. Ewangelizator, ewangelista, „Język Polski” LXXXVII, z. 4–5, s. 2007.
 11. Czy formy „niby-polskie” stały się formami polskimi?, [w:] Preteksty — teksty — konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 389–402.
 12. O pewnym typie zdań względnych w modelu generatywno-transformacyjnym polszczyzny, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 21, red. M. Marczewska, 2008, s. 27–36.
 13. Czy to dobrze być oportunistą? O zmianie znaczenia niektórych wyrazów, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe”, 2008, nr 2, s. 65–68.
 14. Odmiana, pisownia i wymowa nazwisk obcych, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe”, 2008, nr 3.    
 1. To był „poeta doctus”, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe”, 2008, nr 4,  (wywiad Józefem Marią Ruszarem; wspólnie z Aliną Białą i Alicją Krawczyk)
 2. Nowe znaczenia wyrazów klimat i klimatyczny, „Język Polski” LXXXIX, z. 1, s. 32–37.
 3. Konstrukcja biernika z bezokolicznikiem w tekstach staropolskich, Rocznik Świętokrzyski. Ser. A — Nauki Humanistyczne 31, 2009, s. 41–46.
 4.   „Co nam zostało z tych lat?”. Dzisiejsza ocena normatywna niektórych dawniejszych innowacji językowych, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. red. M. Marczewska, 2009, s. 93–103.
 5. Halina Zgółkowa, Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008 (rec.), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 22, red. M. Marczewska, 2009, 22, s. 107–112.
 1. Uwagi na temat dyskusji politycznych toczonych na forach internetowych, [w:] Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, red. J. Dybiec, G. Szpila, Kraków 2010, s. 161–168.
 2. Uwagi na temat aktów mowy wyrażających współczucie (na przykładzie wypowiedzi internautów), [w:] Język, tekst, kultura, red. H. Bartwicka, Bydgoszcz 2010, s. 237–244.
 3. Uwagi o języku rowerzystów (na podstawie zamieszczanych w Internecie wypowiedzi miłośników jazdy rowerowej), [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 95–105.
 4. Ocena normatywna niektórych dawniejszych wyrazów modnych, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce 2011, s. 199–206.
 5. Wzbogacanie leksyki środowiskowej na przykładzie wybranych odmian socjolektalnych polszczyzny, „Respectus Philologicus” 20 (25), 2011, s. 181–191.
 6. Zdania względne w „Rozmyślaniu przemyskim” (na przykładzie zdań z tzw. względnikami) [w:] W przestrzeni języka, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2012.
 7. Konstrukcje ze zdaniami względnymi a szyk składników w tekstach staropolskich, Polonica XXXII, 2012.
 8.  Słownictwo miłośników kotów (uwagi na podstawie wypowiedzi użytkowników tzw. forów prozwierzęcych), [w:] Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz, Kraków 2013.
 9.   O pewnych staro‑ i średniopolskich strukturach składniowych z zaimkiem względnym, „Język Polski” , z. 2.
 10.  Modyfikacje nazw firm i marek bieliźnianych w tzw. biuslangu, [w:] „W lesie rzeczy”. Szkice dedykowane Profesor Marcie Pawlinie-Meduckiej na jej siedemdziesięciolecie, red. M. Bator, A. Kurska, Kielce 2013.
 11. Zdania względne w dobie średniopolskiej, 2013, „Polonica” XXXIII
 12. Techniki słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie tzw. biuslangu), [w:] Słowo w kontekście, Kraków 2013.
 13. Celebrytka, psycholożka, panaszowiec. Uwagi o rzeczownikach nazywających kobiety, „Rocznik Świętokrzyski”, z. 34, 2013.
 14. Słownictwo kosmetyczne w blogosferze (na podstawie wypowiedzi na temat pielęgnacji włosów), „Studia Filologiczne UJK”, 2014.
 15. Słownictwo swoiste jako bariera komunikacyjna (na przykładzie socjolektu użytkowniczek forów brafittingowych), [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków 2014.
 16. Przejawy niegrzeczności językowej w wypowiedziach użytkowników forów internetowych, [w:] (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, Bydgoszcz 2015.
 17. Wirtualna społeczność polskich „stanikomaniaczek” jako wspólnota dyskursu, „Respectus Philologicus” 27 (32), 2015, s. 85-92.
 18. O języku i komunikacji wybranych społeczności online, [w:] Dialog pokoleń 2, red. E. Piotrowska, Warszawa 2016, s. 329–339.
 19. O społeczności i języku użytkowników Polskiego forum o socjonice, [w:] Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska, Kielce 2016, s. 173-184.

  

Ważniejsze publikacje sprzed doktoratu:

1.       Co to są zdania rozwijające?, „Język Polski w Szkole Średniej” 1990, z. 2, s. 105–113 (artykuł opublikowany pod panieńskim nazwiskiem: Czuba).

2.       Szyk przestawny: jego motywacja i funkcje w utworach poetyckich Jana Kochanowskiego, „Język Polski w Szkole dla klas IV–VIII” 1995, z. 4, s. 45–50.

3.       Szyk przestawny a struktura wersu Jana Kochanowskiego, „Stylistyka” V, 1996, s. 290–304.

4.       O pewnym rodzaju inwersji w polskiej poezji barokowej, „Polonica” XVIII, 1997, s. 183–189.


Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115