Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Utkowska Beata [dr hab. prof. UJK]

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK

 

Instytut Filologii Polskiej UJK

Zakład Historii Literatury i Teorii Literatury

Świętokrzyska 15, pok. C421, tel. 41 349 71 22

e-mail: utkowska@ujk.edu.pl

 

Tematyka pracy badawczej:

Literatura przełomu XIX i XX wieku. Życie i twórczość Władysława Stanisława Reymonta i Stefana Żeromskiego. Literatura dokumentu osobistego. Tekstologia i edytorstwo naukowe. Literatura najnowsza.

 

Granty:

 1. Grant indywidualny Komitetu Badań Naukowych na lata 2004-2007, pt. Edycja „Dzienników” Władysława Reymonta, nr projektu 1 H01C 046 27.
 2. Grant zbiorowy (wykonawca) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (kierownik projektu – prof. Włodzimierz Bolecki) pt. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, nr projektu N R17 0005 06/2009.
 3. Grant zbiorowy (kierownik projektu) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, pt. Kontynuacja krytycznego wydania „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego, nr projektu 11H 13 0295 82.

Publikacje książkowe:

 1. Utkowska, Poza powieścią. Małe formy epickie Reymonta, Universitas, Kraków 2004, ss. 465.
 2. Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, red. B. Utkowska, K. Jaworski, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2006, ss. 356.
 3. S. Reymont, Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. B. Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków 2009, ss. 512.
 4. Żeromski, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 16, Walka z szatanem, t. 1, Nawracanie Judasza, red. naukowy tomu Z. J. Adamczyk, oprac. B. Utkowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014, ss. 457.
 5. Żeromski, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 17, Walka z szatanem, t. 2, Zamieć, red. naukowy tomu Z. J. Adamczyk, oprac. B. Utkowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015, ss. 340.
 6. Żeromski, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 18, Walka z szatanem, t. 3, Charitas, red. naukowy tomu Z. J. Adamczyk, oprac. B. Utkowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016, ss. 424.
 7. Żeromski, Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 22, Biała rękawiczka. Turoń, red. naukowy tomu Z. J. Adamczyk, oprac. J. Kołodziejczyk, B. Utkowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2017, ss. 508.
 8. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, Lalka, t. 1-3, oprac. J. Bachórz, B. Utkowska, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2017, ss. 450, ss. 369, ss. 328.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Jak czytać wiersz Stanisława Barańczaka „Co mam powiedzieć”, w: Wiersze dla maturzysty, red. I. Furnal, Kielce 1995, s. 207-223.
 2. Listy Władysława Stanisława Reymonta do Michała Siedleckiego, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 2, s. 131-143.
 3. Reymont wobec spraw nie z tego świata, „Ruch Literacki” 1997, z. 3, s. 387-401.
 4. Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1902-1903, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1997, t. 11, s. 235-257.
 5. Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1903-1909, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1998, t. 12; s. 133-162;
 6. Małe formy epickie Reymonta (próba opisu bibliograficznego), „Ruch Literacki” 1999, z. 2, s. 213-238.
 7. Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1910-1914, „Kieleckie Studia Filologiczne” 2000, t. 14, 229-255.
 8. Reymontowski świat baśni i legend, „Kieleckie Studia Filologiczne” 2000, t. 14, s. 61-81.
 9. Francuskie kontakty Reymonta (listy do Kazimierza Woźnickiego z lat 1906-1925), „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 2000, t. 5, s. 95-150.
 10. Obrazy śmierci w utworach o tematyce wiejskiej Władysława Reymonta, „Kieleckie Studia Filologiczne” 2006, t. 19, s. 153-167.
 11. Testament etyczny Reymonta, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2006, s. 223-232.
 12. Reymont i jego „Dziennik”, w: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu, red. B. Utkowska, K. Jaworski, Kielce 2006, s. 65-86.
 13. Rodzinny dom w projekcie autobiograficznym Reymonta, „Prace Polonistyczne” 2006, seria LXI (2006), t. 2, s. 139-151.
 14. „Żyjemy bardzo cicho” – codzienność Reymonta w Kołaczkowie. Fragmenty „Dzienników” z 1924 roku, w: Preteksty – teksty – konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 503-524.
 15. Notatki z podróży w „Dziennikach” Władysława Stanisława Reymonta, w: Podróż i literatura. 1864-1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 437-448.
 16. „Społeczeństwo to absurd” – katastrofizm antyutopijny Jerzego Żuławskiego i Władysława Reymonta, w: Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu w rozwoju literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Lublin 2011, s. 113-128.
 17. Poeci „brulionu” – kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. filetowej serii publikacji (biblioteka 1992), „Napis” 2011, seria 18, Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 59-70.
 18. Sens zapisu i logika druku. O edycjach dzienników pisarzy Młodej Polski, „Wiek XIX” 2011, rok IV, Prus i inne, s. 288-300.
 19. Pejzaż w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. Między impresjonizmem a symbolizmem, w: Jacek Malczewski i symboliści, red. K. Stępnik, M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2012, s. 257-267.
 20. Barwy wsi w prozie Władysława Reymonta, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, red. W. Bolecki, sensualnosc.ibl.waw.pl
 21. Kolory i emocje w obrazie miasta w twórczości Władysława Reymonta, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, red. W. Bolecki, sensualnosc.ibl.waw.pl
 22. Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle. O „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, „Napis” 2013, seria 19, Album rodzinny z trauma w tle, s. 149-166.
 23. Sporny wzorzec rusofobii. Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w „Dziennikach”, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2, s. 5-22.
 24. Sprawozdanie z konferencji „Stefan Żeromski – kim był, kim jest?”, „Wiek XIX” 2014, R. VII, s. 521-525.
 25. „Poskreślać, opuścić, nie drukować…” Autocenzura „Zamieci” Stefana Żeromskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2015, nr 1 (8).
 26. Mówić swoje cudzymi słowami. Żeromski i kultura remiksu, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, red. Z.J. Adamczyk, G. Borkowska, Kielce 2015, s. 64-75.
 27. Stefan Żeromski wobec przysięgi Legionów Polskich, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, red. A. Niewiński, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2016, s. 180-190.
 28. Transgresje (gatunkowe) i granice (kulturowe). O sposobie budowania wizji rzezi galicyjskiej w „Turoniu” Stefana Żeromskiego, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M.J. Olszewska, D.M. Osiński, Warszawa 2016, s. 424-437.
 29. Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury „Zamieci” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016, t. 27, s. 21-36.
 30. Reymonta teksty możliwe. O późnych autografach pisarza, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017, s. 363-375.
 31. Jan Kasprowicz (1860–1926) – lwowska stabilizacja bez poetyckich konsekwencji, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2017, s. 105-118.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115