Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Gierszewska Barbara [dr hab. prof. UJK]

Dr hab. prof. UJK BARBARA LENA GIERSZEWSKA

 

Tematyka pracy badawczej:

  1. Audiowizualna komunikacja kulturowa
  2. Historia filmu
  3. Krytyka filmowa
  4. Lwów naukowy, literacki i artystyczny w pierwszej połowie XX wieku
  5. Polskie uczone, literatki i artystki w XX wieku – biografistyka

Zainteresowania: kultury europejskie w XX i XXI wieku

PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki

Gierszewska Barbara Lena,Kino i film we Lwowie do 1939 roku, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Kielce : Wydawnictwo UJK, 2014; 428 s.

Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918-1939. Recenzje, pod red. Barbary Leny  Gierszewskiej i Romana Włodka, Łódź : „Officyna”, 2013; 234 s.; seria: Archiwa popkultury

 

Polski film fabularny 1918-1939. Recenzje, opr. Barbara Lena Gierszewska, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012; 346 s.

Gierszewska Barbara, Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006; 428 s.

Гєршевска Барбара, З історії культури кіно у Львові у 1918-1939 рр., Львов : Незалежний культурологічний журнал “Ї”, 2004; 111 s.

Dostęp: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/gierszewska/kino-u-lwowi.htm

Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? : wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego, oprac. Barbara Gierszewska, Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001; 299 s.

Gierszewska Barbara, Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1995; 321 s.

Artykuły w czasopismach naukowych

Gierszewska, Barbara, Lena, Filmoznawcy wśród medioznawców : kilka refleksji o

marginalizowaniu kultury audiowizualnej w naukach o mediach i na studiach dziennikarskich, „Kwartalnik Filmowy” R. 36, nr 85 (2014), s. 219-235

Gierszewska, Barbara, Lena, Джерела з історії кіно у Східній Галичині у 1896–1939 рр.,        „Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки”          2010, Нo 22, s.   60-64;                http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=16646&chapter=1

Gierszewska , Barbara, O potrzebie wspólnych badań nad syntezą kultury Lwowa (1867-1939, 1945), czyli w sprawie tematycznej platformy cyfrowej, „Zapiski L’vìvs’koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika” Vip. 16 , L’vìv , 2008,  [M. M. Romanûk (vìdp. red.)], s. 534-545

Gierszewska , Barbara, Czasopisma filmowe we Lwowie do 1939 roku, „Zapiski L’vìvs’koï            naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika”, L’vìv , 2005. Vip. 13 , [M. M. Romanûk (vìdp.         red.)], s. 505-515

Gierszewska, Barbara, Juliana Ochorowicza teoria „przesyłania obrazów optycznych” oraz      inne doświadczenia z telewizją we Lwowie, „Images” Vol. 3, nr 5/6 (2005), s. 212-216

Gierszewska, Barbara, Film i kino w lwowskiej prasie 1895-1918, „Studia Bibliologiczne                Akademii Świętokrzyskiej” T. 9 (2005), s. 13-33

Gierszewska, Barbara, Inżynier Edmund Libański – popularyzator nauki i techniki we Lwowie w              początkach XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 49, nr 2 (2004), s. 53-67

Gierszewska, Barbara, Ruch filmowy we Lwowie w latach trzydziestych, „Kwartalnik Filmowy”               Nr 44, (2003), s. 228-248

Gierszewska, Barbara, Historia polskiego kina, czyli o potrzebie krytycznego odczytania             czasopism filmowych do 1939 roku (próba uzasadnienia), „Studia Kieleckie. Seria      Bibliologiczno-Prasoznawcza” Nr 2, (2002), s. 83-93

Gierszewska, Barbara, Lwowskie kinoteatry. Stare kina, „Kino” 2001, nr 5, s. 50-51

Gierszewska, Barbara, Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do           1914 roku, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” T. 6, (2001), s. 155-163

Gierszewska, Barbara, Polskie filmowe czasopisma artystyczne okresu międzywojennego,       „Studia Filmoznawcze” T. 18, (1998), s. 111-124

Gierszewska, Barbara, Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku, „Kieleckie Studia Bibliologiczne”                T. 3, (1998), s. 189-197

Gierszewska, Barbara, Czasopisma filmowe w Krakowie do roku 1939, „Kieleckie Studia            Bibliologiczne” T. 2, (1995), s. 159-175

Gierszewska, Barbara, „Kino” (1930-1939) – przełom w czasopiśmiennictwie filmowym, „Folia Bibliologica” [Lublin] R. 40/41, (1992/1993), s. 75-85

Rozdziały w wydawnictwach zbiorowych

Gierszewska , Barbara , Lena,  O piśmiennictwie filmowym w Polsce, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie piśmiennictwo filmowe, pod red. Piotra Zwierzchowskiego i Barbary Gizy, Bydgoszcz : UKW, 2013, s. 51-69

Gierszewska , Barbara , Lena,  Tymon Terlecki o technikach wizualnych w kinie, teatrze i malarstwie, w: W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku, pod red. Anny Kurskiej i Moniki Bator, Kielce : IFP, 2013, s. 57-72

Gierszewska , Barbara , Lena,  Kultura filmowa w międzywojennym Lwowie – model ukraiński, polski, żydowski, w: Lwów : lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, pod red. Oli Hnatiuk i Katarzyny Kotyńskiej, Warszawa – Lwów : PAN, 2012, s. 171-183

Gierszewska , Barbara , Lena,  Filmowa kariera Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, w: Polskie kino popularne. Kino polskie wczoraj i dziś, pod red. Piotra Zwierzchowskiego, Bydgoszcz : UKW, 2011, s. 11-26.

Gierszewska , Barbara , Lena,  Filmowe fascynacje lwowskich naukowców, literatów i artystów, w: Galicyjskie spotkania, pod red. Urszuli Jakubowskiej, Warszawa, 2011, s. 207-224

Gierszewska , Barbara , Lena,  Fotografia w lwowskiej prasie okresu międzywojennego – autonomiczny tekst kultury miejskiej, w: Краків-Львів. Книги, журнали, бібліотеки, pod red. Grażyny Wrony, Olgi Kołossowskoj, Galiny Kosentki, Lviv : Uniwersytet im. I. Franki, 2011, s. 290-301

Gierszewska , Barbara , Lena, Świat biblioteki w filmie, biblioteki filmów, filmy w bibliotekach, w: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Izabeli Krasińskiej, Moniki Olczak-Kardas, Kielce : UJK. 2011, s. 403-420

Gierszewska, Barbara, Sens służenia innym, czyli o życiu socjalisty inżyniera Edmunda Libańskiego (1862-1928), w: Troska o Innego : szkice humanistyczne, pod red. Joanny Sośnickiej, Justyny Dobrołowicz, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 291-304

Gierszewska , Barbara , Lena, Artystyczne (awangardowe?) ambicje ekipy Eugeniusza Cękalskiego zrealizowane w filmie „Strachy” (1938), w: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura-Sztuka-Film, pod red. Krzysztofa Jaworskiego, Piotra Rosińskiego, Kielce, 2010, s. 49-64

Gierszewska Barbara, Lwów i inne miasta galicyjskie w emigracyjnych wspomnieniach po 1989 roku, w: Proza polska na obczyźnie : problemy, dyskursy, uzupełnienia, t. 1, pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 93-105

Gierszewska Barbara, Ukraińskie wydawnictwa lwowskie „Centr Ewropy” i „Ji”, w: Książka, biblioteka, informacja , między podziałami a wspólnotą, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Kielce : UH-P im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 151-158

Gierszewska , Barbara, Działalność popularyzatorska i wydawnicza Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w nowych warunkach ekonomicznych po 1990 roku, w: Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski , pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek , 2000, s. 77-87

Gierszewska , Barbara, Działalność wydawnicza Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1988-1997), w: Kieleckie Towarzystwo Naukowe : 1957-1998 , pod red. Adama Massalskiego, Kielce : KTN , 1998, s. 37-45

Gierszewska Barbara, Plany Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach : światowa strategia edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej a programy WSP w Kielcach, w: , Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, red. nauk. Maria Kocójowa , Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Kraków 1998 , Wydaw. UJ, s. 187-188

Gierszewska , Barbara, Lwowskie i krakowskie czasopisma filmowe do roku 1939, w: Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. , pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków : AP, 1996, s. 136-150

Recenzje w czasopismach naukowych:

Gierszewska, Barbara, Lena, Wojna mile widziana, „Kwartalnik Filmowy” R. 34, nr 79 (2012),

s. 227-232 [Zawiera rec. książki: Film polski wobec wojny i okupacji : tematy, motywy, pytania / Małgorzata Hendrykowska. – Poznań, 2011]

Gierszewska, Barbara, Lena, Alfred Fedecki poeta fotografii , „Porównania” R. 8 (2011), s.         203-211 [Zawiera rec. książki: Alfred Fedecki poeta fotografii = Alfred Fedec’kij poet fotografìì / Volodimir Mislavs’kij. – Harkìv, 2010]

Gierszewska, Barbara, Lena, Kierunek digitalizacja, „Kwartalnik Filmowy” R. 34, nr 77/78

(2012), s. 327-331 [Zawiera rec. książki: Literatura i media po 1989 roku / Maryla Hopfinger. – Warszawa, 2010]

Gierszewska, Barbara, Dawna fotografia lwowska, „Dagerotyp” Nr 13 (2004), s. 79-87

[Zawiera rec. książki: Dawna fotografia lwowska 1839-1939. – Lwów, 2004]

Gierszewska, Barbara, Lwów w fotografii, „Odra” R. 44, nr 11 (2004), s. 116-117 [Zawiera rec. książki: Dawna fotografia lwowska 1839-1939. – Lwów, 2004]

Inne

Gierszewska Barbara Lena, Było sobie kino… Marzenie. Posłowie, w: Roman Włodek, 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tanów : Tarnowskie Centrum Kultury, 2013, s. 127-130; http://www.tck.pl/uploaded_files/KM100_album_www.pdf

Gierszewska, Barbara, hasła: КІНО; “КІНО” (czas.); КІНОТЕАТР, w: Енциклопедія Львова (III том, К), За редакцією Андрія Козицького, Lwów : Bидавництвo  „Літопис”,  2010

Gierszewska , Barbara, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy , historia, metodologia, baza źródłowa” (Lwów, 27-29 marca 2008 r.), „Rocz. Bibliol.-Prasozn” , 2009, s. 201-205

Gierszewska Barbara, [Andrzej Notkowski : pożegnanie], „Studia Kieleckie. Seria          Bibliologiczno-Prasoznawcza” Nr 3, (2003), s. 231-232

„Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza” , Kieleckie Towarzystwo Naukowe, [red.               Barbara Gierszewska], Kielce : KTN, Nr 1 (2000), 165 s.

Recenzje wydawnicze naukowych publikacji zwartych

Agnieszka Ogonowska, Polityka (re)prezentacji. Studia z kultury medialnej, Kraków :   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013, ss. 216.

Roman Włodek, 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tanów : Tarnowskie Centrum Kultury, 2013, ss. 149.

Małgorzata Hendrykowska, Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania,      Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 255.

Bogusław Skowronek, Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice.            Interpretacje, Kraków : Wydawnictwo Lexis, 2011, ss. 187.

Владимир Миславский, Альфред Федецький – поет фотографії, Xapкив : Издательство:               Фактор, 2010, ss. 128

Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Nie tylko o filozofii. Ludzie, idee, przemiany, Toruń :    Marszałek, 2010, ss. 272.

Recenzje numerów czasopism nuakowych

„Porównania”. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz               studiom interdyscyplinarnym, Poznań : UAM, T. 12 (2013), cz. 2

„Studia de Cultura”. Rocznik Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii   Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, T. 103 (2012).

„Historyka. Studia Metodologiczne”, Rocznik Komisji Historycznej  PAN Oddział w         Krakowie, R. 41 (2011)

Recenzje publikacji Barbary Gierszewskiej w czasopismach naukowych

Świdziński, Wojciech, Co słychać w polskim kinie. . . międzywojennym, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84, s. 331-334 [Omówienie książki pod red. Barbary Leny Gierszewskiej   Polski film fabularny 1918 – 1939. Recenzje. Kraków 2012]

Lubelski, Tadeusz, Podzwonne dla filmowego Lwowa, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67-68,                     s. 315-318 [Rec. książki:      Kino i film we Lwowie do 1939 roku / Barbara Gierszewska.                       Kielce 2006]

Włodek, Roman, Odkrywanie filmowego Lwowa, „Kino” 2007, nr 02, s. 84 [Rec. książki:                             Kino i film we Lwowie do 1939 roku / Barbara Gierszewska. Kielce 2006]

Mierzejewski, Andrzej, [Kino i film we Lwowie do 1939 roku – recenzja], „Rocznik Lwowski”      2007, s. 258-260 [[Rec. książki: Kino i film we Lwowie do 1939 roku / Barbara    Gierszewska. Kielce 2006]

Madej Alina, Stare teksty w nowych szatach, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 41-42, s. 352-355 [Rec. Książki: Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego / Barbara Gierszewska. – Kielce, 2001]

Notkowski, Andrzej, [Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? – recenzja], „Rocznik Historii    Prasy Polskiej” 2002, z. 1, s. 261-266 [Rec. Książki: Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego /    Barbara Gierszewska. – Kielce, 2001]

Hopfinger, Maryla, Prasa naszych dziadków, „Kino” 1996, nr 10, s. 46 [Rec. książki:       Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku / Barbara Gierszewska. – Kielce,               1995]

UCZESTNICTWO CZYNNE W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH i o zasięgu MIĘDZYNARODOWYM

Konferencje zagraniczne

Referat:  Gierszewska, Barbara, Lena,  Наукови, літературни і художні прагненьia  жінок – аспіранті в галузі гуманітарних наук у Львові у міжвоєнний період [Naukowe, literackie i artystyczne aspiracje absolwentek lwowskiej humanistyki w okresie międzywojennym]; польська мова і полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність; Lviv; Ukraina; 25 – 27 X 2014

Referat: Gierszewska Barbara Lena, Twórczość i działalność Ostapa Ortwina w świetle akt archiwalnych i dokumentacji życia literackiego we Lwowie pierwszej połowy XX wieku , Mіжнародна наукова конференція «Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база». Співорганізатори конференції – Центр незалежних історичних студій, Інститут історії України НАН України, Канадський інститут українських студій Альбертського університету, НУ «Львівська політехніка», Львів, 17-19 V 2012;

Referat: Gierszewska Barbara Lena, Fotografia w lwowskiej prasie okresu międzywojennego – autonomiczny tekst kultury miejskiej; Mіжнародна наукова конференція „Львівська Національна Наукова Бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність”, Львів, 28-30 X 2010;

Referat: Gierszewska Barbara Lena, Kultura filmowa w międzywojennym Lwowie – model ukraiński, polski, żydowski; Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku; Organizatorzy: Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, Austriackie Centrum Historii Miejskiej, Lwów 11-12 III 2010;

 

Konferencje międzynarodowe

Referat: Gierszewska B.L., Budowanie (po)lwowskiej tożsamości. Na marginesie piśmiennictwa polskich, ukraińskich i żydowskich wychodźców oraz „nowych” mieszkańców Lwowa; II Międzynarodowa Konferencja Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej; Białystok UB; 30 V 2014;

Referat: Gierszewska B.L., „To inny świat tu był, jak Żydzi byli….”. O krytyce i obronie języka filmu Po-lin. Okruchy pamięci oraz projektów typu Wirtualny sztetl, Świętokrzyskie sztetle etc.; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „JĘZYKI POSTKOLONIALNOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Kultura, życie społeczne i polityczne po roku 1989”; Poznań UAM; Polska; 02 VI 2014;

Referat: Gierszewska B.L., Gabriela Zapolska i inne lwowskie emancypantki w I połowie XX wieku; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”; organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok; 27 IX 2013

Wykłady

Barbara Lena Gierszewska, Wkład w rozwój kultury audiowizualnej lwowskich uczonych, literatów i artystów; wykład dla studentów Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie wygłoszony 17 X 2014; organizatorzy: Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu we Lwowie i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Barbara Lena Gierszewska, Tradycje kina lwowskiego; wykład dla studentów Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie wygłoszony 27 IX 2012 [w ramach Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich we Lwowie 21-30 IX 2012]; organizatorzy: Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu we Lwowie i Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Barbara Lena Gierszewska, Кіно ідиш…, єврейські теми у всесвітньому кіно, найновсзе ізраїльське кіно,  wykład wygłoszony 17 VII 2010 r. w ramach Szkoły Kultury i Historii Żydów Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów, 1-31 VII 2010; Organizator: Fundacja Austriacka dr. Haralda Bindera „Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej” we Lwowie

Ponadto: Stałe (wieloletnie) kontakty naukowe (seminaria, konferencje, spotkania robocze) z kulturoznawcami, polonistami, bibliotekoznawcami, archiwistami i bibliotekarzami z lwowskich ośrodków naukowych (Uniwersytet Lwowski, Lwowska Politechnika, Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka we Lwowie, Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie)


Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115