Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Kominek Andrzej [dr hab. prof. UJK]

Dr hab., prof. UJK Andrzej Kominek

 

Tematyka pracy badawczej: językoznawstwo kognitywne; metafora i metonimia;

język religijny; język wartości; psycho- i neurolingwistyka; język osób z autyzmem.

 

Dorobek naukowy:

Publikacje dotyczące języka religijnego:

(1996) – O znaczeniu konotacyjnym nazwy kościół, „Poradnik Językowy” (Warszawa) 1996, nr 3, s. 26-35.

(1996) – Językowy obraz Kościoła z punktu widzenia głównych sił społecznych w Polsce w latach 1980-81, „Etnolingwistyka”, nr 8, Lublin 1996: Wyd. UMCS, s. 201-233.

(1999) – Językowy obraz Kościoła w tekstach partyjnych w latach 1970–1989, „Kieleckie Studia Filologiczne”, T. 13, red. M. Marcjanik, Kielce 1999: Wyd. WSP, s. 37-55.

(2003) – I w miłości, i w wierze zaczynamy się jąkać, „List” (Kraków) 2003, nr 3, s. 4.

(2003) – Językowe kłopoty ze mszą, „Język Polski” (Kraków) 2003, nr 4-5, s. 353-354.

(2003) – Punkt zborny. Obraz Kościoła katolickiego w Polsce w tekstach publicznych z lat 1970-1989, Kielce 2003: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej (monografia).

(2004) – Anna Podgórska, O Bogu i o nas. Książka dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, Wyd. Znak, Kraków 2003 (recenzja), „Katecheta” (Poznań) 2004, nr 4, s. 78-79.

(2004) – Między „snem a jawą” – czyli jak Kościół był postrzegany przez PZPR, a jak przez „Solidarność”, „Poradnik Językowy” (Warszawa) 2004, nr 1, s. 53-64.

(2004) – Miłosz i Zawitkowski, czyli w kręgu „prywatnej religii” i „religii obrzędu”, [w:] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004: Wyd. AŚ, s. 197- 206.

(2004) – W jaki sposób na katechezie mówić o tajemnicy Kościoła? Spojrzenie językoznawcy, „Katecheta” (Poznań) 2004, nr 9, s. 68-77.

(2005) – Jak skutecznie przekazywać prawdę o miłosierdziu Bożym. „Orędzie” św. Faustyny Kowalskiej w praktyce katechetycznej, [w:] „Studia Pragmalingwistyczne” 4. Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005: Wyd. Elipsa, s. 261-273.

(2005) – „Od” i „do” świata. Językowe sposoby autoidentyfikacji w dyskursie publicznym Kościoła katolickiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 159-167.

(2005) W „niewoli miłości”. Dwugłos semantyczny z Janem Pawłem II, [w:] Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. ks. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 265-277.

(2006) – Nieprototypowy scenariusz rozwoju negatywnych uczuć krótkotrwałych w domenie etyki chrześcijańskiej, „Respectus Philologicus” (Wilno) 2006, nr 9 (14), s. 123-137.

(2006) – Jak skutecznie przepowiadać „Orędzie o miłosierdziu Bożym”? Wybrane aspekty językoznawcze, „Katecheta” (Poznań) 2006, nr 9, s. 52-56.

(2006) – „Przez wielkie okno historii”. Uwagi na temat języka listów pasterskich Kościoła katolickiego 1945-2000 (Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000, T. 1-2, Warszawa 2003: Wyd. Michalineum, 2543 s.), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, T. 20, red. M. Ruszkowski, Kielce 2006: Wyd. AŚ, s. 197-202.

(2006) – Językowy obraz Kościoła w tekstach partii, Kościoła i „Solidarności” (1970-1989), „Język a kultura”, T. 18, Wielokulturowość w języku, red. A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2006: Wyd. UWr., s. 201-213.

(2006) – Cierpienie Ojczyzny opowiadane językiem Męki Pańskiej w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1982-84, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska, R. Tokarski, Sandomierz 2006: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, s. 167-178.

(2007) – Metaforyczny model sumienia (zarys ogólny), „Poradnik Językowy” (Warszawa) 2007, nr 2, s. 22-36.

(2007) – Przyimki jako wykładniki abstrakcyjnego kierunku lub celu we współczesnych połączeniach z czasownikiem nawrócić się, [w:] Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007: Wyd. Instytutu Filologii Polskiej AŚ, s. 241-252.

(2007) – „Wyobraźnia miłosierdzia”. Próba opisu językoznawczego, [w:] Wyobraźnia miłosierdzia, red. P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło, Kraków 2007: Wyd. Unum, s. 167-180.

(2008) – Między obecnością a zdumieniem. Adaptacja wybranych wyrażeń językowych związanych z Eucharystią przez uczniów kończących edukację katechetyczną, [w:] Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008: Wyd. Biblos, s. 350-368.

(2008) – Konceptualizacja nienawiści jako uczucia długotrwałego (na przykładzie współczesnego dyskursu religijno-etycznego), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego”, T. 21, red. M. Marczewska, Kielce 2008: Wyd. UJK, s. 37-46.

(2009) – Metaforyczny kształt słowa biblijnego we współczesnym dyskursie religijno-etycznym, [w:] Polszczyzna biblijna. – między tradycją a współczesnością, red. S. Koziara, W. Przyczyna, T. II, Tarnów 2009: Wyd. Biblos, s. 241-264.

(2009) – Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), T. V, Materiały z konferencji Gniezno 22-24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 187-197.

(2009) – Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne, Kielce 2009: Wyd. UJK (monografia).

(2009) – Konceptualizacja ‘zła’ (i ‘dobra’) moralnego we współczesnym języku polskim (zarys ogólny), „Rocznik Świętokrzyski”, R. 31, Seria A. Nauki Humanistyczne, red. P. Zbróg, Kielce 2009: Wyd. KTN, s. 6-20.

(2009) – Kodowe i kreatywne zastosowanie metafor związanych z doświadczeniem użycia siły (na przykładzie dyskursu religijno-etycznego), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego”, T. 22, red. M. Marczewska, Kielce 2009: Wyd. UH-P, s. 65-77.

(2010) – O dwóch konkurencyjnych metaforach walki dobra ze złem (na przykładzie czasopisma „Miłujcie się!”), [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010: Wyd. Byblos, s. 295-312.

(2010) – Co język i gramatyka mają wspólnego z etyką i moralnością? Refleksje na kanwie wybranych wypowiedzi Jana Pawła II, [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, red. Z. Trzaskowski, J. Wolski, Rzeszów 2010: Biblioteka „Frazy”, s. 107-122.

(2011) – Myśl Jana Pawła II na temat zła totalitaryzmów XX stulecia w świetle metafory etyka to transakcja handlowa, [w:] Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kielce 2011: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UJK, s. 147-160.

(2011) – Metodologia kognitywistyczna w analizie języka i dyskursu religijnego (przegląd badań), [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce 2011: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UH-P Jana Kochanowskiego, s. 69-86.

 

Prace badawcze wykorzystujące metodologię kognitywistyczną:

 

(2005) – W „niewoli miłości”. Dwugłos semantyczny z Janem Pawłem II, [w:] Słowo – Myśl – Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. ks. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 265-277.

 

(2006) – Nieprototypowy scenariusz rozwoju negatywnych uczuć krótkotrwałych w domenie etyki chrześcijańskiej, „Respectus Philologicus” (Wilno) 2006, nr 9 (14), s. 123-137.

 

(2006) – Cierpienie Ojczyzny opowiadane językiem Męki Pańskiej w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1982-84, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska, R. Tokarski, Sandomierz 2006: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, s. 167-178.

 

(2007) – Metaforyczny model sumienia (zarys ogólny), „Poradnik Językowy” (Warszawa) 2007, nr 2, s. 22-36.

 

(2007) – Przyimki jako wykładniki abstrakcyjnego kierunku lub celu we współczesnych połączeniach z czasownikiem nawrócić się, [w:] Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007: Wyd. Instytutu Filologii Polskiej AŚ, s. 241-252.

 

(2007) – O Prusie, dynamice Newtona i abstrakcyjnych domenach dyskursu, [w:] Preteksty – teksty – konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007: Wyd. Instytutu Filologii Polskiej AŚ, s. 313-327.

 

(2008) – Między obecnością a zdumieniem. Adaptacja wybranych wyrażeń językowych związanych z Eucharystią przez uczniów kończących edukację katechetyczną, [w:] Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008: Wyd. Biblos, s. 350-368.

 

(2008) – Konceptualizacja nienawiści jako uczucia długotrwałego (na przykładzie współczesnego dyskursu religijno-etycznego), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego”, T. 21, red. M. Marczewska, Kielce 2008: Wyd. UJK, s. 37-46.

 

(2009) – Metaforyczny kształt słowa biblijnego we współczesnym dyskursie religijno-etycznym, [w:] Polszczyzna biblijna. – między tradycją a współczesnością, red. S. Koziara, W. Przyczyna, T. II, Tarnów 2009: Wyd. Biblos, s. 241-264.

 

(2009) – Co myślimy, mówiąc o wyborze „mniejszego zła”, „Poradnik Językowy” (Warszawa) 2009, nr 2, s. 16-30.

 

(2009) – Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), T. V, Materiały z konferencji Gniezno 22-24 września 2008, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 187-197.

 

(2009) – Metafory prawa moralnego w dyskursie religijno-etycznym. Studium lingwistyczno-kognitywne, Kielce 2009: Wyd. UJK (monografia).

 

(2009) – Konceptualizacja ‘zła’ (i ‘dobra’) moralnego we współczesnym języku polskim (zarys ogólny), „Rocznik Świętokrzyski”, R. 31, Seria A. Nauki Humanistyczne, red. P. Zbróg, Kielce 2009: Wyd. KTN, s. 6-20.

 

(2009) – Kodowe i kreatywne zastosowanie metafor związanych z doświadczeniem użycia siły (na przykładzie dyskursu religijno-etycznego), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego”, T. 22, red. M. Marczewska, Kielce 2009: Wyd. UH-P, s. 65-77.

 

(2010) – O dwóch konkurencyjnych metaforach walki dobra ze złem (na przykładzie czasopisma „Miłujcie się!”), [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010: Wyd. Byblos, s. 295-312.

 

(2010) – Metafory odnoszące się do relatywizacji zła moralnego we współczesnym języku polskim, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010: Wyd. UMCS, s. 261-281.

 

(2010) – Co język i gramatyka mają wspólnego z etyką i moralnością? Refleksje na kanwie wybranych wypowiedzi Jana Pawła II, [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, red. Z. Trzaskowski, J. Wolski, Rzeszów 2010: Biblioteka „Frazy”, s. 107-122.

 

(2011) – Myśl Jana Pawła II na temat zła totalitaryzmów XX stulecia w świetle metafory etyka to transakcja handlowa, [w:] Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kielce 2011: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UJK, s. 147-160.

 

(2011) – Metodologia kognitywistyczna w analizie języka i dyskursu religijnego (przegląd badań), [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. P. Zbróg, Kielce 2011: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UH-P Jana Kochanowskiego, s. 69-86.

 

(2012) – Gramatyka jako metafora w abstrakcyjnych domenach dyskursu, „LingVaria” 2012, nr 1 (półrocznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

 

Prace dotyczące języka osób z autyzmem:

(2012) – O osobach, które nie rozumieją kłamstw, żartów i udawania. Zaburzenia komunikacji językowej w autyzmie, [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Koniusz z okazji jej jubileuszu, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2012: Wyd. Instytut Filologii Polskiej UJK, s. 195-207.

(w druku) – Kosmita w supermarkecie.

(w druku) – Jak wyglądałby świat bez metafory. Próba opisu sytuacji poznawczej osób z autyzmem.

(w druku) – Metonimiczne postrzeganie świata u osób z autyzmem. Wprowadzenie w tematykę badawczą.

(w druku) – Rain Man w codziennej komunikacji (monografia popularnonaukowa).


Powrót do poprzedniej strony

 

 Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115