Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Boksa Ewa [dr]


Wykaz publikacji

Informacja o dorobku naukowym

Wykaz publikacji

 

1.       Publikacje i opracowania naukowe:

 

Artykuły naukowe:

 

2014- W świecie dźwięków mowy- ,Studia Filologiczne UJK, t.27, 2014

2012– współautor: A. Michalska, J. Wendorff- Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz. Cz. III- .Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne [w:] Neurologia Dziecięca 43/2012

2012- współautor: A. Michalska, J. Wendorff- Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz.
Cz. II- wybrane uwarunkowania kliniczne.[w:] Neurologia Dziecięca 43/2012

– 2012- współautor: A. Michalska, J, Wendorff, Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz.
Cz. I- wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne. [w:] Neurologia Dziecięca 42/2012

– 2012 – współautor A. Michalska, J. Wendorff, A. Stradomska, J. Sabat, Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką- wyniki badań własnych przeprowadzone wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego  [w:] Neurologia Dziecięca

– 2012-Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego [w:] Nauczanie Początkowe, R.XXXVI, nr 3, 2012/2013

– 2012- Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową
[w:] Nauczanie Początkowe, R.XXXVI, nr 3, 2012/2013

– 2012-Trening płynności mówienia według Alberta Gutzmana [w:] Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym. Jąkanie”, red. A. Melon, Warszawa

– 2012- Słuch fonematyczny [w:]Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa

– 2012 – Percepcja wzrokowa [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa

– 2012 – Lateralizacja [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego
w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012

– 2012- Pamięć [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012

– 2012- Sprawność motoryczna dziecka w kontekście wystąpienia dysgrafii [ w:] Praca
z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie marzec, red. E. Boksa, Warszawa

– 2012- Rozwój sprawności manualnej dziecka [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012

2012- Na czym polega systemowa terapia językowa uczniów z dysleksją rozwojową? [w:] Z problematyki kształcenia językowego, red. E. Awramiuk , Białystok

2011- Czym jest dysleksja? [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa

2011- Etiologia dysleksji [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego
w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik., red. E. Boksa, Warszawa 2012

– 2011-Diagnoza ucznia dyslektycznego [w:] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa

– 2011- Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną[w:] Praca z uczniem
z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej., red. E. Boksa, Warszawa

– 2011- Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu. Informator dla rodziców [w:] Praca
z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Uzupełnienie październik, red. E. Boksa, Warszawa

– 2011- współautor Z. Zbróg „Dysartria, dyslalia a alalia dziecięcia- diagnoza różnicowa [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi,  red. E. Boksa, A. Michalska, Kielce – Kraków

– 2011- współautor Z. Zbróg, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- perspektywa logopedyczna [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi,  red. E. Boksa, A. Michalska, Kielce- Kraków

– 2011- współautor Z. Zbróg, Postępowanie logopedyczne w dysfagii [w:]Profilaktyka
i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, red. J, Szempruch,  Z.Zbróg, A . Ratajek, UJK, Kielce.

-2011- recenzja publikacji Agnieszki Wypych, Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka
w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę. Ćwiczenia terapeutyczne, Harmonia, Gdańsk 2008
[w:] Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne.T.20, red. Z. Ratajek, Z. Zbróg, Kielce

– 2010 – Wpływ procesu połykania na rozwój mowy dziecka
[ w:] Od niemowlęctwa do dojrzałości – opieka, pielęgnacja i terapia osób
ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, red. E. Boksa, Kielce

-2009 – Pragmatyczne podejście w kształceniu językowym uczniów dyslektycznych
[w:] Rocznik Świętokrzyski, 2009, 31.

– 2008 –  Nauczanie ucznia dyslektycznego w praktyce polonistycznej
[w:] Materiały pokonferencyjne „Szkoła-Nauczyciele-Uczniowie” Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

– 2008 – Wyrabianie umiejętności techniki czytania u ucznia z dysleksją:
[w:] Studia Pedagogiczne UJK. Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny

– 2008 – Przegląd definicji dysleksji w świetle współczesnych badań,
[w:] Studia Pedagogiczne UJK . Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny

– 2006/2007 –  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego
[w:] Kwartalnik Polonistyczny , nr 3 2008, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

– 2006 – Diagnoza i monitorowanie osiągnięć ucznia dyslektycznego polonistycznym testem paralelnym –[ w:] Zaburzenia komunikacji w czytaniu i pisaniu, Akademia

Podlaska, Siedlce

Monografie:

2014- Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens. Edukacyjny projekt badawczy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum- autorstwo: E. Boksa, L. Pasich, Kielce

2011- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej na lekcjach języka polskiego. Promotor: Prof. J. Porayski-Pomsta, UW (nieopublikowana praca doktorska)

 

Redakcja:

2014- O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób z zaburzeniami komunikacji językowej, Kraków

– 2012- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi oraz opieki nad nimi- red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków

– 2012- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi- red. E. Boksa, A. Michalska, Kraków

– 2012- Przygody Jasia Zaradnego, Kraków 2012

– 2010- Od niemowlęctwa do dojrzałości- opieka, pielęgnacja i terapia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Kielce-2012/2013

Rozdziały w monografiach:

– 2014, Wytropić autyzm [w:] Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach z autyzmem, Kraków.

– 2014- Trudności w komunikowaniu się dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w opinii specjalistów [w:] Interdyscyplinarność w logopedii, red. A. Hamerlińska- Latecka, M. Karwowska, Gliwice,  s. 188-207

-2012/2013- współautor: Z. Zbróg,Fonem czy sylaba? – przydatność dydaktyczna wybranych elementów metod nauki czytania i pisania w pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz opieki nad nimi, red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków, 2013

-2012/2013- współautor: Z. Zbróg-Standard postępowania logopedycznego w dysfagii. Diagnoza [w:] Aktualne problemy opieki, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwojowymi”, red. E. Boksa, A. Michalska, P. Zbróg, Kraków, 2013

 1. Opracowania dydaktyczne:

Podręczniki (2000-2010):

„Przygoda z czytaniem”- podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego czwartej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce

„Przygoda z czytaniem” –podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego piątej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce

„Przygoda z czytaniem” – podręcznik do kształcenia literacko-kulturalnego szóstej klasy szkoły podstawowej. Współautor – P. Zbróg. MAC, Kielce.

Rozdziały:

– 2004 r. –Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów  dyslektycznych klasy czwartej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem”, autor- P. Zbróg, Kielce

– 2004 r. – Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów dyslektycznych klasy piątej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem”-autor- P. Zbróg, Kielce

– 2004 r. – Opracowanie pytań i zadań językowych dla uczniów dyslektycznych klasy szóstej w podręczniku do kształcenia językowego „Przygoda z pisaniem” ,autor- P. Zbróg, Kielce

Opracowania o charakterze metodycznym:

– 2012- redakcja merytoryczna- „Przygody Jasia  Zaradnego” Książeczki dla dzieci
z zaburzeniami komunikacyjnymi , Libron, Kraków

– 2011 r- 2012 r. – redakcja merytoryczna- Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, Raabe, Warszawa

– 2003 r. – Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wzbogacony
o treści logopedyczne wspomagające edukację uczniów dyslektycznych, MAC, Kielce

– 2004 r. – Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego „Jak badać i eliminować dysleksję w ramach edukacji polonistycznej?”, MAC, Kielce

Projekty naukowe i dydaktyczne

– koordynator projektu: Z pasją o pasji, czyli nadać życiu sens. Interdyscyplinarny projekt badawczy dla uczniów szkół gimnazjalnych z przedmiotu język polski- UJK, ŚCDN

– autor i koordynator projektu naukowego: Postępowanie logopedyczne w dysfagii u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi

– autor i koordynator projektu edukacyjnego „Więcej umiem, wiem i rozumiem” nr WND-POKL.09.01.02-26-106/12 w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji

– konsultant merytoryczny i autor metody „Systemowa terapia językowa uczniów dyslektycznych” w projekcie „SzOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna- wyrównywanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków” WND-POKL.09.01.02-26-081/10

 1. Działalność organizacyjna:

– członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach

– udział w szkoleniach organizowanych przez PZL, PTD, PSOUU Kielce

 1. 4.       Konferencje:

Współorganizator konferencji:

– 6-7. 11. 2013- Oddzieleni…problemy w komunikacji międzyludzkiej (Kielce)

– 5-6. 11.2013- Ściany między nami. Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej (Kielce)

– 26-27.06.2010 r.- I Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja
„Od niemowlęctwa do dojrzałości- opieka, pielęgnacja i terapia osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” (Ameliówka- Mąchocice)

– 14-15.10.2011 r.- II Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Aktualne problemy diagnozy, opieki i terapii osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami”

( Kielce)

– 28- 29. 09. 2012 r. III Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki
nad nimi” (Ameliówka- Mąchocice)

– 2003-2007 -Prowadzenie warsztatów podczas  ogólnopolskich konferencji metodycznych na temat „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dzieci i młodzieży
w ramach edukacji polonistycznej” (luty, 2003 – Kazimierz Dolny, marzec 2003 – Warszawa, maj 2003 – Sieradz, luty 2004 – Rzeszów, luty 2004 – Chełm, marzec 2004 –Wrocław, Opole kwiecień, maj 2004 – Warszawa, maj 2004 – Lublin, maj 2007-Olsztyn, Gdańsk)

 1. Główne obszary działalności zawodowej:

dydaktyczna:

nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (dziesięcioletni staż pracy)

nauczyciel akademicki – przedmioty logopedyczne i językoznawcze

metodyk – referaty, szkolenia, warsztaty i konferencje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego  przeprowadzone w wielu miastach Polski – dotyczące metodyki pracy z uczniem dyslektycznym
na lekcjach języka polskiego

dyrektor do spraw oświatowych oraz neurologopeda w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

– terapeutyczna:

jako neurologopeda – w szkole podstawowej, gimnazjum oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – szerokie spektrum doświadczeń – począwszy od badań diagnozujących rozwój mowy dzieci z oddziału przedszkolnego, poprzez metodykę pracy z dziećmi z dyslalią i dysleksją, po ciężkie zaburzenia komunikacji językowej, takie jak: afazja, dysartria, oligofazja

badawcza:

 • o charakterze interdyscyplinarnym: językoznawstwo, logopedia, pedagogika wczesnoszkolna, szkolna, dydaktyka, psycholingwistyka.
 •  zaburzenia komunikacji językowej uczniów dyslektycznych, funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego, opracowywanie testów diagnozujących i sprawdzających poziom kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w ramach edukacji polonistycznej, dostosowanie wiedzy metodycznej na lekcjach języka polskiego
  do potrzeb edukacyjnych ucznia dyslektycznego, korelacja działań terapeutycznych pomiędzy indywidualną formą terapii dysleksji a zbiorowym podejściem do nauczania języka polskiego w szkole masowej
 • przeciwdziałanie skutkom dysfagii u dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • konstruowanie programów do nauki komunikacji u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymiPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115